32 770 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

Nr. 15 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN LUCAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 11 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat fraude met studiefinanciering hard moet worden aangepakt;

spreekt uit dat onterecht ontvangen studiefinanciering moet worden terugbetaald in plaats van kwijtgescholden;

verzoekt de regering te bezien hoe het kwijtschelden van onterecht ontvangen studiefinanciering op kosteneffectieve wijze kan worden voorkomen en de Kamer hierover voor de zomer van 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Lucas

Naar boven