32 770 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering opbrengsten genereert door een verbeterde aanpak van fraude met de uitwonendenbeurs (mogelijk 40 mln. tot 55 mln.);

van mening, dat dit geld in onderwijs moet worden geïnvesteerd;

verzoekt de regering voorstellen te doen om de opbrengsten van de aanpak van de fraude met de uitwonendenbeurs terug in onderwijs te investeren, waarbij met name wordt gekeken naar een verhoging van de aanvullende beurs, alsmede een verlaging van het collegegeld voor een tweede studie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Jadnanansing

Naar boven