32 759 Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT C.S.

Ontvangen 19 maart 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 139a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

  • 1. Onverwijld na de installatie van een nieuw verkozen Tweede Kamer, maar uiterlijk een week na de installatie, beraadslaagt de Kamer in plenaire zitting over de verkiezingsuitslag. Het doel van de beraadslaging is een of meer informateurs onderscheidenlijk formateurs te benoemen en de door hen uit te voeren opdracht vast te stellen. Indien dat doel niet in de desbetreffende vergadering kan worden bereikt, besluit de Kamer daarover in een volgende vergadering, zo spoedig als dat mogelijk is.

2. In het tweede en derde lid wordt «binnen een week» telkens vervangen door: in beginsel binnen een week.

Toelichting

In het nieuwe eerste lid staat het beraadslagen over de verkiezingsuitslag en de (mogelijkheden voor) de kabinetsformatie voorop. Deze beraadslaging kan plaatsvinden in de eerste plenaire vergadering van de nieuw gekozen Kamer, maar als het zinvoller is het iets later te doen kan dat ook, als het maar binnen een week na de installatie van de Kamer gebeurt. Het doel van deze vergadering is een informateur of formateur te benoemen en de opdracht vast te stellen.

In onvoorziene gevallen moet er rekening mee worden gehouden dat binnen de in het eerste lid genoemde tijdsspanne nog geen informateur(s) of formateur(s) benoemd kunnen worden, of dat het nog niet mogelijk is de (in)formatieopdracht te formuleren. Echter, zodra dat wèl mogelijk is, zal de Kamer overgaan tot het benoemen van één of meer informateurs of formateurs, en hun opdracht formuleren. Die opdracht kan uiteraard variëren van een verkennende, zeer ruime formulering – zoals het voeren van oriënterende gesprekken met de fractievoorzitters van alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen – tot een nauwer begrensde. Het ligt voor de hand dat de eerste opdracht een verkennend karakter heeft.

In het tweede en derde lid zijn vóór «binnen een week» de woorden «in beginsel» toegevoegd. Het doel is om na afronding van een fase in het formatieproces binnen een week een volgende fase te starten. Er kunnen zich echter ook onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor dit niet mogelijk is. Zodra die mogelijkheid er wel is komt de Tweede Kamer plenair bijeen om de volgende stappen te zetten.

Van Gent Heijnen Elissen Van Raak Berndsen Ouwehand

Naar boven