32 712 Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN DIKKERS EN JACOBI

Voorgesteld 18 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de normen voor sanering lager liggen dan de normen voor de drinkwaterwinning;

overwegende, dat drinkwaterwinning een zo hoog mogelijk beschermingsniveau moet hebben en drinkwaterbedrijven nu genoodzaakt zijn om bij lage concentraties bodemverontreiniging die niet gesaneerd hoeven te worden, toch zelf te reinigen en de kosten daarvan te dragen;

verzoekt de regering bij de fundamentele herziening van de Wet bodembescherming de normering voor sanering in de gebieden waar drinkwater wordt gewonnen, op hetzelfde niveau te brengen als de normen die de drinkwaterbedrijven moeten hanteren bij het winnen van drinkwater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

Jacobi

Naar boven