32 710 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2010

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2010, en vastgesteld bij de wetten van 28 januari 2010, Stb. 43 respectievelijk 30 september 2010, Stb. 736, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 februari 2011, Stb. xx;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ......

Begroting 2010

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

(2)

(3)

Art.

omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

8 460 946

420 015

 

50 321

80 344

 

– 83 813

– 34 740

          

Beleidsartikelen

 

6 886 108

410 406

 

– 32 686

80 344

 

– 80 874

– 42 740

          

20

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

323 500

323 500

1 407

44 400

44 400

0

– 20 500

– 20 500

11 593

21

Commando zeestrijdkrachten

607 445

608 445

13 564

– 4 664

– 4 664

0

1 367

1 367

0

22

Commando landstrijdkrachten

1 334 853

1 359 853

15 823

24 637

24 637

0

– 13 141

– 13 141

0

23

Commando luchtstrijdkrachten

757 292

717 292

9 181

3 751

3 751

0

3 942

3 942

2 800

24

Commando Koninklijke marechaussee

395 351

395 351

4 652

16 222

16 222

0

– 4 688

– 4 688

0

25

Defensie Materieelorganisatie

1 794 099

2 336 476

269 125

– 59 830

– 59 830

78 059

– 65 295

– 65 295

– 36 048

26

Commando Dienstencentra

1 148 191

1 145 191

96 654

– 57 202

– 57 202

2 285

17 441

17 441

– 21 085

           

Niet-beleidsartikelen

 

1 574 838

9 609

 

83 007

0

 

-2 939

8 000

          

70

Geheime uitgaven

2 236

2 236

 

0

0

0

0

0

0

80

Nominaal en onvoorzien

– 85 041

– 85 041

 

76 932

76 932

0

8 109

8 109

0

90

Algemeen

1 667 643

1 657 643

9 609

6 075

6 075

0

– 11 048

– 11 048

8 000

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7 912 077

8 427 454

465 619

7 241 411

8 471 649

446 447

– 670 666

44 195

– 19 172

          

Beleidsartikelen

 

6 772 548

448 010

 

6 773 717

425 914

 

1 169

– 22 096

          

20

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

347 400

347 400

13 000

302 029

318 319

9 347

– 45 371

– 29 081

– 3 653

21

Commando zeestrijdkrachten

604 148

605 148

13 564

599 001

613 849

11 791

– 5 147

8 701

– 1 773

22

Commando landstrijdkrachten

1 346 349

1 371 349

15 823

1 349 347

1 384 682

21 018

2 998

13 333

5 195

23

Commando luchtstrijdkrachten

764 985

724 985

11 981

754 488

721 088

15 986

– 10 497

– 3 897

4 005

24

Commando Koninklijke marechaussee

406 885

406 885

4 652

381 059

403 414

5 941

– 25 826

– 3 471

1 289

25

Defensie Materieelorganisatie

1 668 974

2 211 351

311 136

1 128 782

2 172 608

292 916

– 540 192

– 38 743

– 18 220

26

Commando Dienstencentra

1 108 430

1 105 430

77 854

1 042 011

1 159 757

68 915

– 66 419

54 327

– 8 939

          

Niet-beleidsartikelen

 

1 654 906

17 609

 

1 697 932

20 533

 

43 026

2 924

          

70

Geheime uitgaven

2 236

2 236

 

2 236

2 236

 

0

0

0

80

Nominaal en onvoorzien

0

0

 

0

0

 

0

0

0

90

Algemeen

1 662 670

1 652 670

17 609

1 682 458

1 695 696

20 533

19 788

43 026

2 924

X Noot
1

De bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op 1 000 euro).

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ......

Begroting 2010

Bedragen in € 1 000

 

1

2

3=2–1

 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

01

Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie

   
 

Totale baten

353 099

407 982

54 883

 

Totale lasten

353 099

387 570

34 471

 

Saldo van baten en lasten

0

20 412

20 412

     
 

Totale kapitaalontvangsten

60 000

17 881

– 42 119

 

Totale kapitaaluitgaven

111 000

60 434

– 50 566

     

02

Baten-lastendienst Dienst Vastgoed Defensie

   
 

Totale baten

273 260

260 565

– 12 695

 

Totale lasten

273 089

265 413

– 7 676

 

Saldo van baten en lasten

171

– 4 848

– 5 019

     
 

Totale kapitaalontvangsten

34 650

31 684

– 2 966

 

Totale kapitaaluitgaven

39 900

36 243

– 3 657

     

03

Baten-lastendienst Paresto

   
 

Totale baten

123 993

113 216

– 10 777

 

Totale lasten

123 993

110 912

– 13 081

 

Saldo van baten en lasten

0

2 304

2 304

     
 

Totale kapitaalontvangsten

910

0

– 910

 

Totale kapitaaluitgaven

2 116

1 604

– 512

Naar boven