32 710 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook bij wet gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

11 Nederlandse rechtsorde

2

  

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

2

  

13 Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

2

  

14 Jeugd

4

  

15 Vreemdelingen

5

  

17 Internationale rechtsorde

5

  

Niet beleidsartikelen

5

11 Nederlandse Rechtsorde

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

Mutaties verplichtingen

12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» meevaller van € 457,4 mln.

Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» is er per saldo een meevaller van € 457,4 mln. op de verplichtingen ontstaan. In voorgaande jaren werd de verplichting voor de rechtsbijstand in het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar vastgelegd. Dit jaar wordt de verplichting voor het jaar 2011 niet zoals geraamd in 2010 vastgelegd maar in 2011.

13 Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

Mutaties verplichtingen

13.3 «Handhaving en vervolging» meevaller € 47,3 mln.

Op operationele doelstelling 13.3. «Handhaving en vervolging» doet zich een meevaller voor van per saldo € 47,3 mln. Deze meevaller is het saldo van meerdere mee- en tegenvallers, waaronder:

 • De voor 2010 geraamde verplichting voor Europol is reeds in 2008 vastgelegd. Hierdoor heeft zich in 2010 een meevaller voorgedaan van ongeveer € 13 mln;

 • Bij rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding zijn in 2010 minder verplichtingen vastgelegd dan geraamd (ongeveer € 10 mln.). Dit komt doordat veel van de verplichtingen voor subsidies die betaald worden in 2010, al zijn vastgelegd in 2009. Het betreffen subsidies voor o.a. CoMensha en The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY);

 • Bij schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie is per saldo voor € 2,5 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. Dit betreft een openeinde regeling waarvan op voorhand niet precies te ramen is wat de daadwerkelijke vast te leggen verplichtingen zijn;

 • Het Openbaar Ministerie heeft in 2010 minder verplichtingen vastgelegd dan geraamd (ongeveer € 30 mln.). Dit wordt verklaard door het feit dat in 2009 reeds verplichtingen zijn aangegaan die aanvankelijk waren geraamd voor 2010;

 • Bij de Justitiële Informatiedienst is ongeveer € 2 mln. meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. De projectkosten in het kader van grensmanagement waren in 2010 2 mln. hoger dan geraamd;

 • Bij het Openbaar Ministerie zijn meer verplichtingen aangegaan (ruim € 6 mln.) als gevolg van hogere tarieven van psychiaters en psychologen. Daarnaast is door de invoering van de Wet Deskundigen het inschakelen van deskundigen tijdens het proces toegenomen. Dit leidt tot een toename van de verplichtingen, ook voor latere jaren.

13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» tegenvaller € 227,8 mln.

Op operationele doelstelling 13.4. «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van per saldo € 227,8 mln. Deze tegenvaller bestaat met name uit:

 • De subsidie voor de reclassering is in december 2010 toegekend en verplicht. Voorheen werd dit in januari van het nieuwe jaar gedaan. Hierdoor is een tegenvaller van € 218 mln. ontstaan.

 • In het kader van efficiënter kasbeheer is in 2009 € 3 mln. van de bijdrage aan DJI niet bevoorschot. In de administratie van DJI is dit bedrag per ultimo 2009 opgenomen als vordering op het moederdepartement. In 2010 heeft op basis van de liquiditeitspositie de terugbetaling van het moederdepartement plaatsgevonden;

 • In 2010 is besloten dat DJI (een deel van de) per ultimo 2009 af te rekenen projectgelden (bestemd voor specifieke projecten waarbij het moederdepartement de opdrachtgever is) mocht behouden ter compensatie van de budgettaire problematiek in 2010. Het gaat hierbij om € 2,1 mln. dat aan de bijdrage moederdepartement 2010 van DJI is toegevoegd;

 • Daarnaast is een tegenvaller opgetreden als gevolg van de verdere ontwikkeling en functionele uitbreidingen van het cliënt-volgsysteem.

13.6 «Terrorismebestrijding» meevaller € 9,7 mln.

Op operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» is per saldo een meevaller in de verplichtingen van € 9,7 mln. ontstaan. Deze meevaller wordt voornamelijk verklaard door de in 2008 reeds aangegane verplichtingen die geraamd stonden voor 2010. Deze verplichtingen hebben met name betrekking op het project Cameratoezicht.

Mutaties uitgaven

13.3 «Handhaving en vervolging tegenvaller» € 10,7 mln.

Op operationele doelstelling 13.3. «Handhaving en vervolging» doet zich per saldo een tegenvaller voor van € 10,7 mln. Deze tegenvaller bestaat met name uit:

 • Bij schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie doet zich per saldo een meevaller voor van ongeveer € 2,1 mln.. Dit betreft een openeinde regeling waarvan op voorhand niet exact te ramen is wat de hoogte van de uitgaven zijn;

 • Het beschikbare budget voor de BES-eilanden is niet volledig uitgeput. De besluitvorming over de BES eilanden is vertraagd, waardoor er pas later kosten zijn gemaakt, hierdoor is een meevaller van € 1,7 mln. ontstaan;

 • Het beschikbare budget voor eergerelateerd geweld is niet volledig tot realisatie gekomen, doordat er minder subsidieverzoeken zijn binnengekomen. Hierdoor is een meevaller van € 1,6 mln. ontstaan;

 • Bij de Justitiële Informatiedienst is ruim € 1 mln. meer uitgegeven dan geraamd. De overschrijding is het gevolg van hogere projectkosten van in het kader van grensmanagement;

 • Het budget van het Openbaar Ministerie bestaat voor een groot deel uit salariskosten. De in 2011 niet ontvangen loonbijstelling kon niet direct geheel worden gecompenseerd met passende maatregelen, waardoor een tegenvaller van € 9,6 mln. is ontstaan;

 • Door hogere tarieven van psychiaters en psychologen is een tegenvaller van € 4,6 mln. ontstaan. Daarnaast is door de invoering van de Wet Deskundigen het inschakelen van deskundigen tijdens het proces toegenomen. Dit leidt tot een toename van de kosten.

13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» tegenvaller € 8,6 mln.

Op operationele doelstelling 13.4. «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van per saldo € 8,6 mln. Deze tegenvaller bestaat met name uit:

 • In het kader van efficiënter kasbeheer is in 2009 € 3 mln. van de bijdrage aan DJI niet bevoorschot. In de administratie van DJI is dit bedrag per ultimo 2009 opgenomen als vordering op het moederdepartement. In 2010 heeft op basis van de liquiditeitspositie de terugbetaling van het moederdepartement plaatsgevonden;

 • In 2010 is besloten dat DJI een deel van de per ultimo 2009 af te rekenen projectmiddelen mocht behouden ter compensatie van de budgettaire problematiek in 2010. Het gaat hierbij € 2,1 mln. dat aan de bijdrage moederdepartement aan DJI in 2010 is toegevoegd;

 • Daarnaast is een tegenvaller opgetreden op het huidige cliënt-volgsysteem met betrekking tot de ontwikkeling en functionele uitbreidingen;

 • In 2010 hebben de drie reclasseringsorganisaties (3RO) minder productie geleverd. Hierdoor is er voor € 1,9 mln. minder bevoorschot.

14 Jeugd

Mutaties verplichtingen

14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» meevaller van € 11,5 mln.

Op 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» doet zich een meevaller voor van per saldo € 11,5 mln. Dit wordt onder andere verklaard door:

 • Er is voor € 10 mln. minder aan verplichtingen vastgelegd dan oorspronkelijk geraamd. Deze verplichtingen betrekking hebbend op o.a. ICT en huisvesting zijn reeds in eerdere jaren aangegaan;

 • De verplichtingen in het kader van subsidies aan de Stichting Adoptievoorzieningen en de Nationale Ombudsman worden in plaats van in 2010 zoals oorspronkelijk geraamd aangegaan in begin 2011. Hierdoor is in 2010 een meevaller van € 1,3 mln. ontstaan.

14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» meevaller van € 19,9 mln.

Op 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een meevaller voor van per saldo € 19,9 mln. Dit wordt verklaard door:

 • Er zijn minder verplichtingen (€ 13 mln.) met meerjarige kasgevolgen vastgelegd dan oorspronkelijk geraamd. Deze verplichtingen, die betrekking hebben op ICT en huisvesting, zijn reeds in eerdere jaren aangegaan;

 • De instroom GBM (gedragsbeïnvloedende maatregel) en MTFC (multidimensional treatment foster care) is aanmerkelijk lager uitgevallen dan eerder gepland. Hierdoor zijn minder verplichtingen vastgelegd dan eerder geraamd.

Mutaties uitgaven

14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» meevaller van € 5,2 mln.

Op 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een meevaller voor van € 5,2 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

 • De lagere realisatie op het uitgavenkader (€ 2,5 mln.) is o.a. het gevolg van de verlaagde zakeninstroom bij de Raad voor de Kinderbescherming op de strafproducten;

 • De instroom GBM (gedragsbeïnvloedende maatregel) en MTFC (multidimensional treatment foster care) is aanmerkelijk lager uitgevallen dan eerder gepland. Hierdoor is € 3,3 mln. minder uitgegeven.

15 Vreemdelingen

Mutaties verplichtingen

15.3 «Terugkeer vreemdelingen» meevaller van € 7,5 mln.

Op operationele doelstelling 15.3 «Terugkeer vreemdelingen» doet zich per saldo een meevaller voor van € 7,5 mln. De verplichting voor de subsidie 2011 aan International Organisation for Migration (IOM) is niet zoals geraamd in 2010 aangegaan maar in januari 2011.

17 Internationale rechtsorde

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Algemeen

Mutaties verplichtingen

91.1 «Effectieve besturing van het Justitie apparaat» meevaller € 42,8 mln.

Op operationele doelstelling 91.1 is een meevaller van per saldo € 42,8 mln. aan verplichtingen ontstaan. Voor P-Direkt zijn reeds in 2009 verplichtingen aangegaan voor circa € 29 mln. terwijl deze voor 2010 waren geraamd. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door een aantal kleinere posten verspreid over diverse dienstonderdelen, o.a. personeels- en huisvestingskosten waarvan de verplichtingen reeds in eerdere jaren zijn vastgelegd.

Mutaties uitgaven

91.1 «Effectieve besturing van het Justitie apparaat» meevaller € 5,4 mln.

Op operationele doelstelling 91.1 is een meevaller van per saldo € 5,4 mln. ontstaan als gevolg van een groot aantal kleinere meevallers. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Vanwege vertraging van het project «Rijkspas» is het beschikbare budget niet volledig tot realisatie gekomen;

 • De gemaakte kosten van de facilitaire diensten vielen lager uit dan geraamd;

 • Minder externe inhuur bij het digitaliseringsproject DigiJust;

 • Niet alle geraamde uitgaven voor de vervanging van het huidige financieel systeem zijn in 2010 gemaakt. Omdat de zogenaamde mijlpalen later zijn opgeleverd en geaccordeerd is er een vertraging ontstaan ten opzichte van het geraamde betaalschema.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

93 GEHEIME UITGAVEN

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Naar boven