32 710 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010

Nr. 3 HERDRUK1 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van ........, Stb. ...., respectievelijk ........ Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van ........, Stb. ...., respectievelijk ........ Stb. ....;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Immigratie en Asiel

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1 000

Artikel

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting (VJN)

Mutaties 2e suppletoire begroting (NJN)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

5 968 347

5 968 347

1 335 218

77 852

77 852

– 222 427

48 870

48 870

– 61 514

                     
 

Totaal beleidsartikelen

5 788 977

5 788 977

1 333 145

35 148

35 148

– 223 727

34 574

34 574

– 63 514

                     

11

Nederlandse rechtsorde

16 609

16 609

0

– 185

– 185

0

2 289

2 289

920

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 444 435

1 444 435

198 655

8 552

8 552

5 000

– 13 961

– 13 961

– 643

13

Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

2 895 925

2 895 925

879 110

– 36 034

– 36 034

22 663

36 726

36 726

– 64 258

14

Jeugd

490 316

490 316

1 487

– 34 423

– 34 423

2 503

– 5 240

– 5 240

0

15

Vreemdelingen

939 838

939 838

253 893

97 331

97 331

– 253 893

14 079

14 079

467

17

Internationale rechtsorde

1 854

1 854

0

– 93

– 93

0

681

681

0

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

179 370

179 370

2 073

42 704

42 704

1 300

14 296

14 296

2 000

                     

91

Algemeen

194 338

194 338

2 073

22 568

22 568

1 300

14 078

14 078

2 000

92

Nominaal en onvoorzien

– 18 017

– 18 017

0

20 207

20 207

0

218

218

0

93

Geheim

3 049

3 049

0

– 71

– 71

0

0

0

0

x € 1 000

Artikel

Omschrijving

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

   

Totaal geraamd (stand NJN)

Realisatie

Slotwetmutaties (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

6 095 069

6 095 069

1 051 277

5 741 659

6 098 906

1 064 846

– 353 410

3 837

13 569

                     
 

Totaal beleidsartikelen

5 858 699

5 858 699

1 045 904

5 550 573

5 870 495

1 058 147

– 308 126

11 796

12 243

                     

11

Nederlandse rechtsorde

18 713

18 713

920

17 515

18 454

886

– 1 198

– 259

– 34

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 439 026

1 439 026

203 012

983 503

1 436 132

199 380

– 455 523

– 2 894

– 3 632

13

Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

2 896 617

2 896 617

837 515

3 075 007

2 913 129

842 826

178 390

16 512

5 311

14

Jeugd

450 653

450 653

3 990

419 600

445 169

8 048

– 31 053

– 5 484

4 058

15

Vreemdelingen

1 051 248

1 051 248

467

1 052 589

1 055 196

6 920

1 341

3 948

6 453

17

Internationale rechtsorde

2 442

2 442

0

2 359

2 415

87

– 83

– 27

87

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

236 370

236 370

5 373

191 086

228 411

6 699

– 45 284

– 7 959

1 326

                     

91

Algemeen

230 984

230 984

5 373

188 658

225 982

6 445

– 42 326

– 5 002

1 072

92

Nominaal en onvoorzien

2 408

2 408

0

0

0

0

– 2 408

– 2 408

0

93

Geheim

2 978

2 978

0

2 428

2 429

254

– 550

– 549

254

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ......., Stb. .......

Begroting 2010

x € 1 000

Art.

Omschrijving

(–1)

(–2)

(3) = (2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Immigratie en Naturalisatiedienst

     
         
 

Totale baten

360 498

365 144

4 646

 

Totale lasten

363 498

362 034

– 1 464

 

Saldo van baten en lasten

– 3 000

3 110

6 110

         
 

Totale kapitaalontvangsten

10 200

18 606

8 406

 

Totale kapitaaluitgaven

28 939

37 029

8 090

         

2

Dienst Justitiële Instellingen

     
         
 

Totale baten

2 204 145

2 272 279

68 134

 

Totale lasten

2 217 145

2 285 286

65 141

 

Saldo van baten en lasten

– 13 000

– 13 007

– 7

         
 

Totale kapitaalontvangsten

50 000

66 381

16 381

 

Totale kapitaaluitgaven

87 600

73 409

– 14 191

         

3

Centraal Justitieel Incasso Bureau

     
         
 

Totale baten

119 378

113 820

– 5 558

 

Totale lasten

119 378

111 987

– 7 391

 

Saldo van baten en lasten

0

1 833

1 833

         
 

Totale kapitaalontvangsten

15 775

3 797

– 11 978

 

Totale kapitaaluitgaven

26 085

10 931

– 15 154

         

4

Nederlands Forensisch Instituut

     
         
 

Totale baten

69 504

70 593

1 089

 

Totale lasten

69 504

70 660

1 156

 

Saldo van baten en lasten

0

– 67

– 67

         
 

Totale kapitaalontvangsten

6 209

1 952

– 4 257

 

Totale kapitaaluitgaven

11 455

7 017

– 4 438

         

5

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

     
         
 

Totale baten

28 333

28 083

– 250

 

Totale lasten

28 333

29 388

1 055

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1 305

– 1 305

         
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

1 337

1 841

504

         

6

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

     
         
 

Totale baten

32 762

42 566

9 804

 

Totale lasten

32 762

37 799

5 037

 

Saldo van baten en lasten

0

4 767

4 767

         
 

Totale kapitaalontvangsten

2 873

1 478

– 1 395

 

Totale kapitaaluitgaven

6 431

8 192

1 761


X Noot
1

Herdruk i.v.m. het publiceren en afdrukken van de juiste versie.

Naar boven