32 710 IXB Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2010

Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 16 juni 2011

De vaste commissie voor Financiën1 heeft over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2010 van het Ministerie van Financiën (Kamerstuk 32 710 IXB, nr. 2) de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd.

Deze vragen, alsmede de daarop 15 juni 2011 gegeven antwoorden, zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Dezentjé Hamming-Bleumink

De griffier van de commissie,

Berck

1 en 2

De Algemene Rekenkamer constateert dat bij het financieel beheer bij kantoor Toeslagen, de dossiervorming, de beheersing van ICT-uitgaven en het testen van ICT systemen bij de Belastingsdienst wederom sprake is van onvolkomenheden in 2010. Wanneer zijn de onvolkomenheden wel opgelost? Worden additionele acties noodzakelijk geacht om de onvolkomenheden in 2011 opgelost te hebben?

Hoe wil het kabinet, naast het intensiveren van de managementaandacht, de onvolkomenheid omtrent dossiervorming oplossen?

Voor alle onvolkomenheden geldt, ook volgens de Algemene Rekenkamer, dat de Belastingdienst over 2010 vooruitgang heeft geboekt in het oplossen ervan. Echter nog niet voldoende om de onvolkomenheden op te heffen, de Belastingdienst is er nog niet.

Voor de onvolkomenheid toeslagen geldt dat deze door de Algemene Rekenkamer wordt opgeheven nadat vastgesteld is dat het nieuwe toeslagensysteem werkt zoals beoogd. Ten aanzien van dossiervorming geldt voor de belastingmiddelen, die over 2010 nog onvoldoende scoorden (loonheffing en omzetbelasting), dat in het eerste halfjaar het reguliere kwaliteitsborgingsonderzoek (FIX) over de periode 2010/2011 wordt uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bezien of over het tweede halfjaar extra controlemaatregelen (inclusief aanvullende toets van de Rijksauditdienst) getroffen moeten worden. De in 2010 geïntensiveerde managementaandacht voor dossiervorming bij de overige belastingmiddelen blijft daarbij gehandhaafd.

Ten aanzien van de onvolkomenheden beheersing van ICT-uitgaven en testen van ICT-systemen geldt dat deze in het perspectief van de door de Staatssecretaris op 31 mei gerapporteerde conclusie van MCKinsey moet worden geplaatst dat het transformatieproces van de IV keten nog niet is afgerond en de komende paar jaar met kracht en vastberadenheid door zal moeten gaan. Inzake de onvolkomenheden beheersing van ICT uitgaven geldt dat, voortbordurend op de in 2010 gekozen aanpak, de opgave voor 2011 is om het portfoliomanagementproces (inclusief toepassing acceptatiecriteria) en het projectmanagement beter werkend te krijgen en de rapportages te verbeteren. Voor de onvolkomenheid testen zal de aandacht geconcentreerd worden op het in voldoende mate aantonen van de werking van de nieuwe testmethode. Aanvullende acties zijn daarbij op dit moment niet benodigd.

3

De Algemene Rekenkamer constateert onvolkomenheden bij het personeelsbeheer van het ministerie van Financiën. Zo blijkt uit onderzoek van Algemene Rekenkamer dat de registratie van reis- en verblijfskosten niet voldoende betrouwbaar is. En er ontbreken veel stukken bij het IKAP-proces en bij de afkoop van verlofuren. Om hoeveel budget gaat het in totaal? Welke acties zijn concreet in gang gezet om het personeelsbeheer te verbeteren?

De Algemene Rekenkamer heeft een onvolkomenheid vastgesteld in het personeelsbeheer bij de Belastingdienst. Daarbij is vastgesteld dat de salarisverwerking wel goed gaat. Dit omvat voor de Belastingdienst het overgrote deel (circa € 1,9 miljard) van de personeelsuitgaven. De Belastingdienst heeft over 2010 circa € 83 miljoen aan reis- en verblijfkosten uitbetaald. Inzake de IKAP regeling en het afkopen van verlof is over 2010 € 26 miljoen respectievelijk € 1 miljoen uitbetaald.

Na het afronden van het Rekenkameronderzoek is door de Belastingdienst een aanvullende actie ingesteld om vast te stellen of de stukken die over 2010 met behulp van het personeelsdossier niet getraceerd konden worden of op andere wijze boven water konden worden getild. Dit is in nagenoeg alle gevallen alsnog gelukt. Voor de registratie van de reis- en verblijfkosten geldt dat in werkwijze wordt aangesloten bij het Rijksbrede zelfbedieningsconcept van P-Direkt. De interne archiveringsregels ten aanzien van de verschillende kostenvergoedingsregelingen worden de komende maand waar nodig aangescherpt en met de dienstonderdelen van de Belastingdienst gecommuniceerd. Aan de Rijksauditdienst zal worden verzocht om over het tweede halfjaar een audit in te stellen naar de goede archivering van de bewijsstukken. Hierbij zal tevens de juiste toepassing van de verschillende personeelsregelingen en de interne controle hierop worden betrokken.


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Voorzitter, Omtzigt, P.H. (CDA), Irrgang, E. (SP), Knops, R.W. (CDA), Neppérus, H. (VVD), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Spekman, J.L. (PvdA), Thieme, M.L. (PvdD), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Ondervoorzitter, Bashir, F. (SP), Sap, J.C.M. (GL), Harbers, M.G.J. (VVD), Plasterk, R.H.A. (PvdA), Groot, V.A. (PvdA), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Braakhuis, B.A.M. (GL), Vliet, R.A. van (PVV), Dijkgraaf, E. (SGP), Verhoeven, K. (D66), Koolmees, W. (D66), Huizing, M.E. (VVD) en Schouten, C.J. (CU).

Plv. leden: Broeke, J.H. ten (VVD), Werf, M.C.I. van der (CDA), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Hijum, Y.J. van (CDA), Leegte, R.W. (VVD), Haverkamp, M.C. (CDA), Graus, D.J.G. (PVV), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Ouwehand, E. (PvdD), Veen, E. van der (PvdA), Vacature, SP, Grashoff, H.J. (GL), Schaart, A.H.M. (VVD), Vermeij, R.A. (PvdA), Smeets, P.E. (PvdA), Beertema, H.J. (PVV), Gent, W. van (GL), Jong, L.W.E. de (PVV), Staaij, C.G. van der (SGP), Koşer Kaya, F. (D66), Pechtold, A. (D66), Ziengs, E. (VVD) en Slob, A. (CU).

Naar boven