32 710 F Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2010

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen DGF

(bedragen x € 1 000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijns-problemen

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties 2e suppletoire begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmu-taties

VERPLICHTINGEN

8 700

55 172

4 100

67 972

55 266

– 12 706

UITGAVEN

8 700

55 172

4 100

67 972

55 266

– 12 706

       

Programma-uitgaven

8 700

55 172

4 100

67 972

55 266

– 12 706

U0111 Bewaking van dierziekten

3 630

  

3 630

3 207

– 423

U0112 Bestrijding van dierziekten

5 070

55 172

 

60 242

44 216

– 16 026

U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

      

U0114 Overig

  

4 100

4 100

7 843

3 743

       

ONTVANGSTEN

8 700

55 172

4 100

67 972

68 170

198

Toelichting:

De realisatie van de uitgaven valt € 12,7 mln. lager uit dan het geraamde budget. Dit is het gevolg van:

  • lagere uitgaven bewakingsprogramma’s (€ 0,4 mln.);

  • lagere uitgaven voor de bestrijding van dierziekten (€ 16 mln.). Dit wordt vnl. veroorzaakt doordat de uitgaven voor de bestrijding van Q-koorts € 18,8 mln. lager zijn uitgevallen. De realisatie van de uitgaven inzake de bestrijding van Q-koorts is nl. uitgekomen op € 36,4 mln. terwijl hiervoor beschikbaar was € 55,2 mln. Voor de bestrijdingsmaatregelen van overige dierziekten is sprake van een overschrijding van € 2,8 mln. en dit is vnl. het gevolg van extra uitgaven voor maatregelen bij verdenkingen van dierziekten.

  • hogere uitgaven (€ 3,7 mln.) op het artikel U 1.14 «overig». Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat de kosten ad € 5 mln. inzake de forfaitaire vergoedingen van € 100 per dier thans op het artikel U 0 114 «Overig» zijn verantwoord. In de 1e suppletoire begroting werden deze kosten geraamd onder U 0 112 «Bestrijding van dierziekten».

Als gevolg van de lagere uitgaven (€ 12,7 mln.) en de extra ontvangsten (€ 0,2 mln.) komt het eindsaldo 2010 uit op € 12,9 mln.

Naar boven