32 710 D Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2010

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

mede namens de Minister van Financiën,

M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

UITGAVEN

01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer & vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
  

Uitgaven

 

Stand vastgestelde begroting 2010

1 286 571

 

Mutatie 1e suppl. begroting 2010

– 35 764

 

Mutatie 2e suppl. begroting 2010

– 35 618

 

Mutatie slotwet 2010

99 727

 

Specificatie mutatie slotwet

 

1.

Impuls 2005: Bijdrage systeemkosten tolheffing, IF

– 16 369

2.

Impuls 2005: Zuidas, IF

6 695

3.

Noordvleugel: Infrastructuur Noordvleugel, IF

108 801

4.

Overig

600

 

Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)

1 314 916

Slotwetmutatie:

 • 1. Het project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) is in 2010 controversieel verklaard. Hierdoor komen voorziene uitgaven dit jaar niet tot betaling. De uitgaven voor ABvM vallen 16,4 mln. lager uit.

 • 2. In tegenstelling tot verwacht bij najaarsnota zijn er in 2010 alsnog FES-waardige uitgaven gedaan in 2010.

 • 3. De hogere uitgaven 2010 ad € 109,0 mln. betreffen aankoop vastgoed in het kader van het project A1/A6/A9. Deze aankopen waren voorzien in 2011 maar zijn in 2010 geëffectueerd. De hogere uitgaven 2010 hebben geen gevolgen voor de hoogte van de totale projectkosten.

 • 4. Dit betreft mutaties voor een aantal projecten met een bedrag kleiner dan € 5 mln per project.

Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
  

Uitgaven

 

Stand vastgestelde begroting 2010

472 841

 

Mutatie 1e suppl. begroting 2010

241 772

 

Mutatie 2e suppl. begroting 2010

– 291 741

 

Mutatie slotwet 2010

– 66 020

 

Specificatie mutatie slotwet

 

1.

Impuls 2005: Luchtkwaliteit, VROM

– 8 998

2.

Impuls 2005: Verhoging budget 4e tender UKR, EZ

– 5 915

3.

Impuls 2005: PIEDWGO, EZ

10 000

4.

Impuls 2005: Energietender technopartners Seed-faciliteit, EZ

– 6 393

5.

Impuls 2005: Energy Efficiency bedrijfsleven, EZ

– 13 140

6.

Impuls 2006: Enveloppe luchtkwaliteit (lokale maatregelen), VROM

16 713

7.

CA Diverse enveloppen: luchtkwaliteit, VROM

– 9 547

8.

CA Energie: Gebouwde Omgeving, WWI

– 12 316

9.

CA Energie: ADEM. EZ

– 9 000

10.

CA Energie: Nieuw gas, EZ

– 14 924

11.

CA Energie: CCS Demo, EZ

15 300

12.

Overig

– 27 800

 

Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)

356 852

Slotwetmutatie:

 • 1. De medeoverheden hadden een trekkingsrecht om vooruitlopend op de midterm-review alvast een deel van de 4de tranche middelen op te vragen. Hiervan is minder gebruik gemaakt dan voorzien.

 • 2. De voortgang van de onderliggende projecten verloopt trager dan eerder geraamd

 • 3. Het succes van de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen heeft geleid tot een hogere realisatie.

 • 4. De mutatie wordt veroorzaakt door minder betalingen op participaties in het kader van de Seed-regeling.

 • 5. Het doel van de impuls is het opstellen van strategische roadmapstudies naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot met 50 procent te reduceren per 2030. De voortgang van deze projecten verloopt trager dan verwacht. Daarnaast is er een correctie aangebracht op het in 2009 gedeclareerde bedrag.

 • 6. Bij najaarsnota is de uitgavenraming te sterk naar beneden bijgesteld.

 • 7. De lagere uitgavenrealisatie wordt veroorzaakt door de sterk tegenvallende verkopen van voertuigen met roetfilter, waardoor er minder subsidie is verstrekt dan verwacht . De tegenvallende verkoop van voertuigen met roetfilter wordt veroorzaakt door de economische crisis.

 • 8. Het afstemmen en vertalen naar concrete uitvoeringsactiviteiten heeft meer tijd gekost dan verwacht. Daarnaast is er vertraging opgetreden door de juridische toetsing op staatsteun.

 • 9. In 2010 was minder geld nodig dan vooraf was geraamd.

 • 10. De kasraming van dit onderdeel is aangepast aan de verwachte uitfinanciering van de eind 2010 toegezegde bedragen.

 • 11. In december 2010 is een eerste voorschot voor het CCS-project ROAD gedaan. Met dit voorschot was bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden.

 • 12. Dit betreft mutaties voor een aantal projecten met een bedrag kleiner dan € 5 mln per project.

Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
  

Uitgaven

 

Stand vastgestelde begroting 2010

494 374

 

Mutatie 1e suppl. begroting 2010

102 680

 

Mutatie 2e suppl. begroting 2010

– 45 856

 

Mutatie slotwet 2010

– 73 115

 

Specificatie mutatie slotwet

 

1.

Impuls 2001: Kennis onderzoek en innovatie, EZ

– 5 922

2.

Impuls 2005: Holst Center, EZ

5 967

3.

Impuls 2005: PRIMA, EZ

– 10000

4.

Impuls kennis en innovatie: HTSM, EZ

– 25000

5.

Grootsch.res.infra/lerarentekort: Nanolab, EZ

– 12696

6.

Overig

– 25 464

 

Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)

478 083

Slotwetmutatie:

 • 1. Bij projecten die vallen onder Kennis onderzoek en innovatie declareren de projecten de daadwerkelijk gerealiseerde uitgaven. Deze bleken afgelopen jaar te laag ingeschat.

 • 2. In verband met vertraging in de uitgaven in eerdere periodes was in het najaar van 2010 extra budget benodigd.

 • 3. De bij najaarsnota opgevraagde middelen voor 2010 zijn nog niet tot betaling gekomen omdat het hier om meerjaren projecten gaat waarvan het kasritme in 2011 en later ligt.

 • 4. Deze mutatie betreft vertraging bij de committering. Nadere uitwerking van het voorstel heeft er toe geleid dat dit niet meer in 2010 kon worden afgerond.

 • 5. Het instituut heeft te laat in het jaar haar definitieve begroting aangeleverd bij EZ met als gevolg dat zij niet voldeed aan de gestelde voorwaarde en betaling niet kon plaatsvinden in het begrotingsjaar 2010.

 • 6. Dit betreft mutaties voor een aantal projecten met een bedrag kleiner dan € 5 mln per project.

Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
  

Uitgaven

 

Stand vastgestelde begroting 2010

269 269

 

Mutatie 1e suppl. begroting 2010

256 539

 

Mutatie 2e suppl. begroting 2010

– 332 264

 

Mutatie slotwet 2010

– 29 558

 

Specificatie mutatie slotwet

 

1.

Nota Ruimte: Brainport Eindhoven, EZ

– 15075

2.

Nota Ruimte: Eindhoven A2 Zone, EZ

– 5400

3.

CA REB: HST Cargo, EZ

– 6600

4.

Overig

– 2 483

 

Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)

163 986

Slotwetmutatie:

 • 1. De beschikking is in maart 2010 afgegeven. Daarna zijn de voorbereidingen voor de realisering van het project Brainport Avenue gestart. De realisatie van dit project vindt dientengevolge vanaf 2011 plaats. In 2010 zijn slechts de ten laste van dit project komende advieskosten van het RVOB gerealiseerd ad € 0,25 mln.

 • 2. De middelen zijn opgevraagd bij voorjaarsnota voor 2010 met de verwachting dat uitbetaling ook dit jaar zou plaatsvinden. Dit wordt nu verwacht in 2011.

 • 3. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de middelen die bij najaarsnota zijn opgevraagd maar nog niet zijn uitbetaald in 2010.

 • 4. Dit betreft mutaties voor een aantal projecten met een bedrag kleiner dan € 5 mln per project.

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

615 584

Mutatie 1e suppl. begroting 2010

139 451

Mutatie 2e suppl. begroting 2010

– 755 035

Mutatie slotwet 2010

0

Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)

0

Slotwetmutatie:

Op dit artikel worden bijdragen geraamd voor projecten waarvoor door de FES-beheerders aan de betrokken departementen nog geen daadwerkelijke toezegging heeft plaatsgevonden omdat deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Daarnaast worden op dit artikel alle middelen geraamd die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen. De slotwetmutatie is dit jaar 0 aangezien artikel 15 reeds bij de tweede suppletoire begroting is leeggeboekt.

ONTVANGSTEN

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

3 138 639

Mutatie 1e suppl. begroting 2010

704 678

Mutatie 2e suppl. begroting 2010

– 1 460 514

Mutatie slotwet 2010

– 70 466

Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)

2 312 337

Slotwetmutatie:

Voor het jaar 2010 is sprake van een vaste FES-voeding uit gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die daaruit voortvloeit en die nodig is om de in 2010 voorziene FES-uitgaven te dekken.

Naar boven