32 710 D Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2010

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 5 februari 2010, Stb. 221, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ........................... 2011, Stb. ..;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

mede namens

de Minister van Financiën,

Suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .. ..... 2010, Stb. ... .

Begroting 2010

Fonds economische structuurversterking

Bedragen in € 1 000

  

1

2

3

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutatie (+ of –) 2e suppletoire begroting

  

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

 

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

      
        

11

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

1 286 571

 

– 35 764

 

– 35 618

 

12

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

472 841

 

241 772

 

– 291 741

 

13

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

494 374

 

102 680

 

– 45 856

 

14

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

269 269

 

256 539

 

– 332 264

 

15

Projecten in voorbereiding

615 584

 

139 451

 

– 755 035

 
 

Sub-totaal uitgaven

3 138 639

 

704 678

 

– 1 460 514

 
        
 

Ontvangsten van het fonds

      

21

Ontvangsten uit aardgasbaten

 

3 138 639

 

704 678

 

– 1 460 514

 

Sub-totaal ontvangsten

 

3 138 639

 

704 678

 

– 1 460 514

 

Saldi

      

31

Voordelig eindsaldo/beginsaldo

      
        
 

Totaaltelling

3 138 639

3 138 639

704 678

704 678

– 1 460 514

– 1 460 514

  

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

 

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

      
        

11

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

1 215 189

 

1 314 916

 

99 727

 

12

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

422 872

 

356 852

 

– 66 020

 

13

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

551 198

 

478 083

 

– 73 115

 

14

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

193 544

 

163 986

 

– 29 558

 

15

Projecten in voorbereiding

      
 

Sub-totaal uitgaven

2 382 803

 

2 313 837

 

– 68 966

 
        
 

Ontvangsten van het fonds

      

21

Ontvangsten uit aardgasbaten

 

2 382 803

 

2 313 837

 

– 68 966

 

Sub-totaal ontvangsten

 

2 382 803

 

2 313 837

 

– 68 966

 

Saldi

      

31

Voordelig eindsaldo/beginsaldo

      
        
 

Totaaltelling

2 382 803

2 382 803

2 313 837

2 313 837

– 68 966

– 68 966

Naar boven