32 710 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2010

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 2010, 52, gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 2010, 718 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 2011, 64.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering wordt voor het uitkeringsjaar 2010 vastgesteld op € 1 259 013 000. De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 42 202 000 en € 180 850 000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (slotwet)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

provinciefonds B(51)

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. (x € 1 000)

  

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

1 302 485

1 302 485

1 302 485

115 373

115 178

115 178

63 692

63 692

63 692

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

1 481 550

1 481 355

1 481 355

1 482 618

1 482 633

1 482 633

1 068

1 278

1 278

Naar boven