32 695 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter invoering van de elektronische indiening van een dagvaarding (Wet elektronische indiening dagvaarding)

Nr. 4 NADER RAPPORT 1

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 7 maart 2011, aangeboden aan de Koningin door de minister van Veiligheid en Justitie.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 28 december 2010, nr. 10.003624, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 19 januari 2011, nr. W03.10.0582/II bied ik U hierbij aan.

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Ten aanzien van het voorstel van wet is een redactionele opmerking gemaakt die is overgenomen. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de Memorie van Toelichting nader in te gaan op de efficiencywinst van het wetsvoorstel door aan te geven dat met het verbeteren van de digitale toegankelijkheid zowel voor de eiser bij de indiening van de dagvaarding als voor de griffie bij de verwerking van de dagvaarding op termijn werklastverminderende effecten zullen optreden.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven