32 677 Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

A VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT / ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN1

Vastgesteld 12 juli 2011

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het voorstel tot samenvoeging van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Zij betwijfelen of dit voorstel daadwerkelijk op voldoende draagvlak kan rekenen onder de bevolking van vooral Niedorp. Daarom willen zij graag de volgende vragen stellen.

Het regeerakkoord stelt: «Gemeentelijke herindelingen komen alleen van onderaf tot stand.» Net als onder het vorige kabinet wordt hierbij volgens de inschatting van de leden van de SP-fractie slechts gekeken naar het draagvlak in de gemeenteraad. Klopt dat? En zo nee, in hoeverre heeft er bij voorliggend wetsvoorstel een andere afweging plaats gevonden?

De regering stelt in de nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer dat de inwoners van de betrokken gemeenten niet direct, maar slechts indirect, via maatschappelijke organisaties en politieke partijen, bij de herindelingsplannen betrokken zijn geweest. Opmerkelijk is daarbij dat de regering bij maatschappelijke organisaties slechts refereert aan organisaties met een economische oriëntatie zoals de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, het MKB Noordwest-Holland, LTO Noord Noord-Holland en VNO-NCW Noordwest-Holland. Zijn er, zo vragen de leden van de SP-fractie, ook andere organisaties betrokken geweest bij de herindeling, behalve dat zij er kennis van genomen hebben? En zo ja, waren die allemaal positief over het voorliggend voorstel? En zou de regering een inschatting kunnen maken van hoe het draagvlak onder de bevolking van Niedorp omtrent dit wetsvoorstel ligt? In hoeverre heeft het laatste überhaupt een rol gespeeld in de afweging om het wetsvoorstel in te dienen?

Volgens hoogleraar Michiel Herweijer, bestuurskundige, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen, vergroten samenvoegingen «de afstand tussen de burgers en de lokale politici... Dan valt de gemeente als bestuurlijke organisatie niet meer samen met de door de mensen ervaren gemeenschap.» Zou de regering aan kunnen geven in hoeverre dit ook voor Niedorp en zijn inwoners zal gelden? Daarnaast concludeert de Raad voor het openbaar bestuur dat schaalvergroting op gespannen voet met burgerlijke betrokkenheid staat. Het vorige kabinet heeft de appreciatie van dit advies aan zijn opvolger overgelaten. Wat is de opvatting van de huidige regering over dit onderwerp?

De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin zien de beantwoording van de hierboven gestelde vragen met bijzondere belangstelling tegemoet. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag vóór 30 augustus 2011, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 13 september 2011.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,

Engels

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,

Bergman


X Noot
1

Samenstelling: Holdijk (SGP), Dupuis (VVD), Kox (SP), Sylvester (PvdA), (vice-voorzitter), Engels (D66), (voorzitter), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Meurs (PvdA), Vliegenthart (SP), De Vries-Leggedoor (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Th. de Graaf (D66), De Boer (GL), De Lange (OSF), Barth (PvdA), Ter Horst (PvdA), Koole (PvdA), M. de Graaf (PVV), Klever (PVV), Sörensen (PVV) en Schouwenaar (VVD).

Naar boven