32 665 Regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten)

Nr. 4 NADER RAPPORT 1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Hieronder zijn opgenomen het nader rapport d.d. 14 februari 2011, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 14 juli 2010, nr. 10.001981, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 18 augustus 2010, nr. W10.10.0292/III, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

In verband met de staatkundige wijziging per 10 oktober 2010 van de voormalige Nederlands-Antilliaanse eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is van de gelegenheid gebruik gemaakt in dit wetsvoorstel bepalingen op te nemen die gelden voor het Caribische deel van Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat ook de bepalingen die gelden voor het Europese deel van Nederland op punten zijn aangepast. De memorie van toelichting is naar aanleiding hiervan ook aangevuld. Verder zijn enkele redactionele verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven