32 636 Holland Casino: naleving overheidsbeleid

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Met deze brief kom ik tegemoet aan het verzoek van van het lid Bouwmeester (PvdA) (Handelingen II, 2011/12, nr. 36, Regeling van Werkzaamheden) in te gaan op berichten in verschillende media dat een ex-werknemer het voornemen heeft een boek te publiceren over de periode waarin hij werkzaam was bij Holland Casino.

Ik heb kennis genomen van deze berichtgeving. Van Holland Casino heb ik begrepen dat betrokkene tot november 2009 werkzaam is geweest bij het bedrijf. De voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam heeft op 25 oktober 2011 vonnis gewezen in het kort geding tussen Holland Casino en betrokkene, waarin zij de vordering van Holland Casino om inzage in het manuscript te verkrijgen heeft afgewezen. Het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft op 15 november 2011 deze uitspraak bevestigd, en tevens de vordering tot verbod om een boek te publiceren afgewezen.

Op verzoek van uw Kamer heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar het beheer bij Holland Casino. Ik constateer dat de Rekenkamer zich in haar rapport «Holland Casino: naleving overheidsbeleid»1 positief uitlaat over de bedrijfsvoering bij Holland Casino en het door hen gevoerde beleid: in opzet en werking voldoet het aan de regelgeving en is het in lijn met het kansspelbeleid van het Rijk; het marketingbeleid is terughoudend en in overeenstemming met het kansspelbeleid en de geldende codes; en de onderneming geeft invulling aan zijn maatschappelijke taken op het terrein van verslavingspreventie en het tegengaan van witwassen. De vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Financiën over het rapport van de Rekenkamer heb ik op 16 mei jl. beantwoord.2

Ik heb tot op heden niet kunnen vaststellen dat het boek daadwerkelijk is gepubliceerd. Ik wacht dat af.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 636, nr. 1.

X Noot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 636, nr. 4.

Naar boven