32 636 Holland Casino: naleving overheidsbeleid

Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 26 april 2011

De commissie voor de Rijksuitgaven1, de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie2 en de vaste commissie voor Financiën3 hebben een aantal vragen aan de Algemene Rekenkamer voorgelegd over het rapport «Holland Casino: naleving overheidsbeleid» (Kamerstuk 32 636, nr. 2).

De Algemene Rekenkamer heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 april 2011.

Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,

Van Gerven

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

De Roon

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,

Dezentjé Hamming-Bleumink

De adjunct-griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,

Clemens

1

Hoe ziet de Algemene Rekenkamer het feit dat vooral achteraf een terughoudend marketingbeleid door Holland Casino is toegepast?

In het rapport hebben wij aangegeven dat Holland Casino momenteel een meer gematigd marketingbeleid voert dan in het verleden en dat het marketingbudget tussen 2005 en 2009 met ruim een derde is gedaald. De bijstelling van het marketingbeleid is mede op verzoek van het toenmalige Ministerie van Justitie doorgevoerd. De daling van het marketingbudget houdt ook verband met de teruglopende inkomsten van Holland Casino.

2

Wat is het oordeel van de Algemene Rekenkamer over de marketingactiviteiten van Holland Casino?

Wij hebben de marketingactiviteiten van Holland Casino niet inhoudelijk beoordeeld en kunnen daarom geen oordeel geven over die activiteiten. Wel hebben wij in ons rapport aangegeven dat Holland Casino zich conformeert aan het Nederlandse kansspelbeleid en aan de Nederlandse Reclame Code en de Gedrags- en reclamecode kansspelen. Verder verwijzen wij naar het antwoord op vraag 1.

3

Kan in een tabel het gemiddelde van € 16 735 vergoed per bestuurder worden uitgesplitst in jaren (horizontale as) en bestuurder (verticale as)?

In verband met de privacy van de betrokkenen ligt het niet op onze weg deze vraag te beantwoorden. Wij geven, bij hoge uitzondering, dat type informatie alleen als er sprake is van grove normoverschrijdingen die we alleen aan de kaak kunnen stellen door uw Kamer vertrouwelijk op de hoogte te brengen van zoveel mogelijk geanonimiseerde gegevens. In ons rapport Holland Casino: naleving overheidsbeleid hebben wij reeds een oordeel gegeven over het beheer van de vergoeding van onkosten en reis- en representatiekosten van het bestuur en van de Raad van Commissarissen van Holland Casino. Onze conclusie luidde: «Het beheer van de vergoeding van onkosten en reis- en representatiekosten van het bestuur en van de Raad van Commissarissen van Holland Casino is in opzet in orde. De interne procedures worden in algemene zin nageleefd maar op enkele specifieke onderdelen kan de naleving beter.» Het verstrekken van informatie op persoonsniveau is niet noodzakelijk ter illustratie van dit oordeel.

4

Kan in een tabel het gemiddelde van € 37 997 leasekosten vergoed per bestuurder worden uitgesplitst in jaren (horizontale as) en bestuurder (verticale as)?

Zie ons antwoord op vraag 3.

5

Kan het bedrag aan leasekosten worden uitgesplitst in leasebedrag, brandstofkosten en verzekering?

In de volgende tabel hebben wij de autokosten van het bestuur uitgesplitst naar jaar en aard van de kosten, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen leasekosten, brandstofkosten en verzekering. Om de bij vraag 3 genoemde redenen hebben we de kosten niet uitgesplitst naar bestuurder.

In het rapport hebben we ook rekening gehouden met een aantal andere kosten, zoals de kosten voor het wassen van de auto. Deze overige kosten hebben we volledigheidshalve ook in de tabel opgenomen.

Voor een goed begrip van de bedragen in de tabel moet worden bedacht dat het bestuur tot 8 juni 2009 uit twee leden bestond en vanaf die datum uit drie leden.

Wij merken verder op dat de verzekeringskosten tot en met 2007 apart werden gefactureerd en dat de fluctuatie in die kosten verband houdt met wijzigingen van de bonus/malus-korting. Vanaf 2008 zijn de verzekeringskosten onderdeel geworden van het leasebedrag.

 

2005

2006

2007

2008

2009

eerste helft 2010

Lease

€ 58 724

€ 48 477

€ 48 135

€ 65 061

€ 65 876

€ 52 899

Brandstof

€ 12 258

€ 14 338

€ 16 336

€ 27 323

€ 24 699

€ 5 932

Verzekering

€ 2 596

€ 1 199

€ 2 881

€ 0

€ 0

€ 0

Overige kleine kosten

€ 2 002

€ 0

€ 2 137

€ 3 722

€ 4 860

€ 309

Totaal

€ 75 580

€ 64 014

€ 69 489

€ 96 106

€ 95 435

€ 59 140

6

Hoe hoog zijn de kosten van de leaseauto’s die niet zijn meegenomen in het gemiddelde zoals salariskosten van de chauffeur, aantal kilometers etc.?

Van de drie chauffeurs zijn er twee fulltime in dienst en één parttime. De salariskosten van de chauffeurs van de drie bestuursleden hebben wij niet bij ons onderzoek betrokken.

Voor de brandstofkosten verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 5.

7

Kan de gemiddelde beloning in 2009 van ruim € 21 000 worden uitgesplitst per lid van de Raad van Commissarissen?

Volgens het jaarverslag van Holland Casino kreeg de voorzitter van de Raad van Commissarissen in 2009 een vaste vergoeding van € 28 500 per jaar. De vijf commissarissen kregen volgens dat jaarverslag een vaste vergoeding van € 20 500 per jaar. Deze bedragen zijn inclusief een vaste onkostenvergoeding van € 1500 per commissaris. De leden die lid zijn van de Audit Commissie krijgen naast de vaste vergoeding en daarbij horende onkostenvergoeding ook een vaste vergoeding per vergadering: de voorzitter van de Audit Commissie ontvangt € 700 per vergadering en de overige leden € 500 per vergadering.

Zowel de vaste onkostenvergoeding als de vergoeding voor de vergaderingen van de Audit Commissie zijn standaard bedragen die conform artikel 8, lid 12 van de Statuten van Holland Casino voor het laatst in november 2006 door de toenmalige minister van Financiën per brief4 zijn vastgesteld.

8

Waaruit bestaat de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen? Kunnen de vaste standaard vergoedingen worden genoemd met bijbehorende bedragen?

Zie ons antwoord op vraag 7.

9

Wat was het probleem met de regels betreffende de drie declaraties van commissarissen voor reis- en verblijfskosten in Nederland?

Volgens de regelgeving hebben de commissarissen naast de bij vraag 7 genoemde vergoedingen geen recht op declaratie van reis- en verblijfskosten. In ons onderzoek zijn wij voor de periode 2004 tot en met 2007 drie declaraties van dergelijke kosten tegengekomen, het gaat daarbij om bedragen tussen € 108 en € 218. Verder zijn wij een factuur tegengekomen die verband houdt met reiskosten. Het gaat om het inhuren van een chauffeur om een dienstauto van Holland Casino te besturen ten behoeve van het bijwonen van een bijeenkomst tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen in 2007 (€ 623). De factuur is abusievelijk ingediend bij en betaald door Holland Casino. Er is geen declaratie ingediend door betrokkene. Voor 2008 en 2009 hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd.


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Slob, A. (CU), Omtzigt, P.H. (CDA), Veen, E. van der (PvdA), Neppérus, H. (VVD), Gerven, H.P.J. van (SP), Voorzitter, Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Broeke, J.H. ten (VVD), Ondervoorzitter, Ouwehand, E. (PvdD), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Bashir, F. (SP), Sap, J.C.M. (GL), Harbers, M.G.J. (VVD), Plasterk, R.H.A. (PvdA), Groot, V.A. (PvdA), Braakhuis, B.A.M. (GL), Vliet, R.A. van (PVV), Mulder, A. (VVD), Dijkgraaf, E. (SGP), Verhoeven, K. (D66), Koolmees, W. (D66), Besselaar, I.H.C. van den (PVV) en Vacature CDA.

Plv. leden: Rouvoet, A. (CU), Knops, R.W. (CDA), Vermeij, R.A. (PvdA), Ziengs, E. (VVD), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Haverkamp, M.C. (CDA), Gerbrands, K. (PVV), Beek, W.I.I. van (VVD), Thieme, M.L. (PvdD), Monasch, J.S. (PvdA), Irrgang, E. (SP), Grashoff, H.J. (GL), Straus, K.C.J. (VVD), Hamer, M.I. (PvdA), Kuiken, A.H. (PvdA), Gent, W. van (GL), Beertema, H.J. (PVV), Boer, B.G. de (VVD), Staaij, C.G. van der (SGP), Pechtold, A. (D66), Koşer Kaya, F. (D66), Graus, D.J.G. (PVV) en Hijum, Y.J. van (CDA).

X Noot
2

Samenstelling:

Leden: Rouvoet, A. (CU), Staaij, C.G. van der (SGP), Arib, K. (PvdA), Çörüz, C. (CDA), Koopmans, G.P.J. (CDA), Roon, R. de (PVV), Voorzitter, Brinkman, H. (PVV), Vermeij, R.A. (PvdA), Ondervoorzitter, Raak, A.A.G.M. van (SP), Thieme, M.L. (PvdD), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Dibi, T. (GL), Toorenburg, M.M. van (CDA), Peters, M. (GL), Berndsen, M.A. (D66), Nieuwenhuizen, C. van (VVD), Schouw, A.G. (D66), Marcouch, A. (PvdA), Steur, G.A. van der (VVD), Recourt, J. (PvdA), Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD), Helder, L.M.J.S. (PVV) en Taverne, J. (VVD).

Plv. leden: Slob, A. (CU), Dijkgraaf, E. (SGP), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Bochove, B.J. van (CDA), Sterk, W.R.C. (CDA), Dille, W.R. (PVV), Elissen, A. (PVV), Smeets, P.E. (PvdA), Kooiman, C.J.E. (SP), Ouwehand, E. (PvdD), Vacature, SP (), Sap, J.C.M. (GL), Smilde, M.C.A. (CDA), Voortman, L.G.J. (GL), Pechtold, A. (D66), Burg, B.I. van der (VVD), Dijkstra, P.A. (D66), Kuiken, A.H. (PvdA), Liefde, B.C. de (VVD), Spekman, J.L. (PvdA), Azmani, M. (VVD), Bontes, L. (PVV) en Dijkhoff, K.H.D.M. (VVD).

X Noot
3

Samenstelling:

Leden: Slob, A. (CU), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Voorzitter, Omtzigt, P.H. (CDA), Irrgang, E. (SP), Knops, R.W. (CDA), Neppérus, H. (VVD), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Spekman, J.L. (PvdA), Thieme, M.L. (PvdD), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Ondervoorzitter, Bashir, F. (SP), Sap, J.C.M. (GL), Harbers, M.G.J. (VVD), Plasterk, R.H.A. (PvdA), Groot, V.A. (PvdA), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Braakhuis, B.A.M. (GL), Vliet, R.A. van (PVV), Dijkgraaf, E. (SGP), Verhoeven, K. (D66), Koolmees, W. (D66) en Huizing, M.E. (VVD).

Plv. leden: Rouvoet, A. (CU), Broeke, J.H. ten (VVD), Werf, M.C.I. van der (CDA), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Hijum, Y.J. van (CDA), Leegte, R.W. (VVD), Haverkamp, M.C. (CDA), Graus, D.J.G. (PVV), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Ouwehand, E. (PvdD), Veen, E. van der (PvdA), Vacature, SP (), Grashoff, H.J. (GL), Schaart, A.H.M. (VVD), Vermeij, R.A. (PvdA), Smeets, P.E. (PvdA), Beertema, H.J. (PVV), Gent, W. van (GL), Jong, L.W.E. de (PVV), Staaij, C.G. van der (SGP), Koşer Kaya, F. (D66), Pechtold, A. (D66) en Ziengs, E. (VVD).

X Noot
4

Brief minister van Financiën, nr. Fin 2006–964, 2 november 2006.

Naar boven