32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 juni 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel AR, komt te luiden:

AR

In artikel 4:47, vierde en vijfde lid, wordt telkens de zinsnede «drie maanden zijn verstreken» vervangen door: een maand is verstreken.

Toelichting

Met deze technische tweede nota van wijziging wordt een omissie uit de (eerste) nota van wijziging (Kamerstukken II, 2010/11, 32 622, nr. 8) hersteld.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven