32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen

Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 4 maart 2011

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden in artikel I de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In onderdeel AF wordt in artikel 2:124a, tweede lid, «ofin» vervangen door: of in.

II

In de aanhef van onderdeel AJ wordt tussen «4:8» en «wordt» een spatie geplaatst.

III

In onderdeel AM wordt in artikel 4:26, tweede lid, «eerstelid» vervangen door: eerste lid.

IV

In onderdeel BC vervalt in artikel 4:62b een van de twee punten aan het einde van het derde lid.

V

In onderdeel BC vervalt in artikel 4:62d, tweede lid, onderdeel b, het streepje na de zinsnede «herziene richtlijn beleggingsinstellingen».

Naar boven