32 577 Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153)

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2011

Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de Vaste Commissie voor Europese Zaken van 20 januari 2011 met kenmerk 11-EU-B-003 betreffende de goedkeuring van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) tussen de EU en Servië.

Zoals bekend heeft de Raad Buitenlandse Zaken op 14 juni 2010 besloten de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst met Servië ter goedkeuring aan de nationale parlementen voor te leggen (vide brief aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 21 501-02, nr. 975). Op 7 december 2010 heeft het kabinet u nader geïnformeerd (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1008) over de mate waarin Servië meewerkt met het Joegoslavië-tribunaal (ICTY), conform de motie-Braakhuis (Kamerstuk 21 501-20, nr. 478). Het kabinet heeft het wetsvoorstel betreffende de goedkeuring van de SAO op 21 december 2010 aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 32 577, nr. 2).

Voor de beoordeling van de mate waarin Servië samenwerkt met het ICTY is voor het kabinet het oordeel van ICTY-hoofdaanklager Brammertz leidend. Een nader oordeel van het kabinet over de Servische samenwerking met het ICTY zal worden gegeven na de volgende rapportage van de heer Brammertz aan de VN-Veiligheidsraad, voorzien voor juni 2011. Hoofdaanklager Brammertz spreekt zich tussen zijn halfjaarlijks rapportages niet formeel uit over de samenwerking van de verschillende landen met het ICTY.

Op dit moment hebben 13 EU-lidstaten de SAO geratificeerd. In de andere lidstaten is het goedkeuringsproces gaande. Op 19 januari 2011 heeft het Europees Parlement met grote meerderheid (621 voor, 38 tegen) ingestemd met de SAO.

Servië is in januari 2009 gestart met het eenzijdig implementeren van de SAO. Na het besluit van de Raad Buitenlandse Zaken van december 2009 is de interim-overeenkomst (de bepalingen die betrekking hebben op de beleidsgebieden waar de EU exclusief competent is, zoals de handelsbepalingen) in werking getreden.

Zolang de SAO zelf niet in werking is getreden, kunnen de instellingen die de overeenkomst in het leven roept (Stabilisatie- en Associatieraad en -Comité, diverse technische subcomités) niet worden opgericht. Deze instellingen spelen doorgaans een belangrijke rol in het begeleiden van het hervormingsproces in de landen in de Balkan. Ook kunnen deze worden gebruikt om Servië aan te spreken op zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, zoals ten aanzien van samenwerking met het ICTY, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld de handels-, energie- en transportbepalingen.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Naar boven