32 577 Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153)

Nr. 4 NADER RAPPORT1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State).

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 15 december 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 19 juli 2010, no. 10.002034, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 11 augustus 2010, nr. W02.10.0341/II, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel van wet geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Naar aanleiding van een redactionele kanttekening van de Raad van State is de memorie van toelichting geactualiseerd met betrekking tot het advies van het Internationaal Gerechtshof van 22 juli 2010 over de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven