32 522 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 14 oktober 2010

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

In de aanhef van het wetsvoorstel vervalt de zinsnede: de Afdeling advisering van.

Naar boven