32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 15 november 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «geheven dividendbelasting» vervangen door: kortingen voor maatschappelijke beleggingen, directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen en geheven dividendbelasting.

2. Onderdeel 5 vervalt.

Toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel is een aanpassing opgenomen die verband houdt met een amendement ter zake van het in het Belastingplan 2011 opgenomen voorstel tot afschaffing van de heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen en de heffingskorting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen. Ingevolge genoemd amendement op Belastingplan 2011 wordt het afschaffen van die heffingskortingen ongedaan gemaakt. Met het onderhavige amendement wordt beoogd ook de bepalingen in het onderhavige wetsvoorstel ongedaan te maken die samenhingen met het afschaffen van de genoemde heffingskortingen.

Bashir

Naar boven