32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID GROOT C.S.

Ontvangen 8 november 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel XXV, onderdeel B, wordt «2014» vervangen door: 2012.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing wordt op beschikkingen ingevolge de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen met betrekking tot berekeningsjaren vanaf 2012 en derhalve niet pas toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren vanaf 2014, zoals in het wetsvoorstel was opgenomen. Dit amendement leidt tot een budgettair risico van € 3,9 mld, op jaarbasis.

Hiermee wordt de Belastingdienst één jaar uitstel verleend in plaats van drie jaar. Als over een jaar zou blijken dat langer uitstel nodig is, dan verwachten ondergetekenden dat dit niet via het Belastingplan 2012 wordt voorgesteld maar via een apart naar de Staten-Generaal te sturen wetsvoorstel. Dit doet recht aan het gegeven dat de uitzonderingspositie die aan de Belastingdienst is toegekend tijdelijk is en er zwaarwegende redenen moeten zijn om deze uitzondering nogmaals te verlengen.

Groot

Neppérus

Omtzigt

Naar boven