32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 3 november 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ca

Artikel 3.14, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel g, wordt «is afgegeven en» vervangen door: is afgegeven;.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door «; en», wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. representatiekosten bestaande uit het lidmaatschap van een vrijetijdsvereniging, daaronder begrepen het lidmaatschap van een club, vereniging of andere groep waarin sport- of hobbyactiviteiten worden ontplooid.

Toelichting

Met dit amendement worden representatiekosten in de vorm van een lidmaatschap van een vrijetijdsvereniging van aftrek uitgesloten. Hierdoor wordt het onmogelijk om bij het bepalen van de winst uit een onderneming de kosten die verband houden met een lidmaatschap van bijvoorbeeld een golfclub af te trekken. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat deze kosten tot het privédomein behoren en daarbij geen fiscale ondersteuning vanuit het rijk nodig is.

Bashir

Naar boven