32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering begin volgend jaar met een nota bedrijfslevenbeleid komt;

overwegende, dat er een forse taakstelling ligt op de innovatiegelden oplopend tot 500 mln. per jaar structureel en tevens via het schrappen van de FES per jaar 500 mln. minder in innovatie zal worden geïnvesteerd;

overwegende, dat deze gelden het merendeel uitmaakten van de programmatische innovatiegelden die Nederland terug in de top vijf moesten brengen en hiermee het programmatisch beleid, inclusief succesvolle instituten, de facto beëindigd wordt;

verzoekt de regering om in deze nota op te nemen:

  • de effecten van het stopzetten van programmatische innovatiegelden;

  • een plan voor de continuïteit van investeringen;

  • een voorstel voor cofinanciering van de Kaderprogramma»s;

  • op welke manier sociale innovatie verder kan worden bevorderd;

  • op welke manier zo veel mogelijk hoogwaardige werkgelegenheid kan worden behouden;

  • op welke manier de top vijf voor Nederland dichterbij kan komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Dijksma

Braakhuis

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Dijkgraaf

Gesthuizen

Ouwehand

Naar boven