32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • Agentschap NL;

  • Agentschap Telecom;

van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011
Departementale begrotingsstaat (XIII) behorende bij de Wet van .. ..... 2011, Stb. .. .
Begroting 2011
Ministerie van Economische Zaken
Bedragen in € 1 000
 

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

3 054 659

8 048 265

     
 

Beleidsartikelen

 

2 947 962

8 045 965

1.

Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa

87 172

87 034

43 204

2.

Een sterk innovatievermogen

517 440

665 252

196 539

3.

Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat

2 140 532

423 458

155 312

4.

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

414 448

1 356 980

7 611 052

5.

Internationale economische betrekkingen

147 484

132 112

11 815

8.

Economische analyses en prognoses

12 997

12 997

1 643

9.

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

187 431

187 431

 

10.

Elektronische communicatie en post

76 343

82 698

26 400

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

106 697

2 300

21.

Algemeen

98 560

103 922

2 300

22.

Nominaal en onvoorzien

2 775

2 775

 
Begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten behorende bij de Wet van ......2011, Stb. .....
Begroting 2011
Ministerie van Economische Zaken
Bedragen in € 1 000

Naam baten-lastendienst

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

Agentschap NL

268 097

268 047

50

Agentschap Telecom

32 249

32 249

0

Totaal

300 346

300 296

50

Naam baten-lastendienst

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

Agentschap NL

9 640

9 050

Agentschap Telecom

3 898

425

Totaal

13 538

9 475

Naar boven