32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2011

In 2008 zijn de eisen geformuleerd voor de programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van de verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet (Kamerstukken 2007–2008, 31 200 VII, nr. 55). Één van de eisen is dat de programmatuur door een onafhankelijke instantie getoetst moet worden voordat de centrale stembureaus de programmatuur accepteren en gebruiken. In 2009 heb ik u voor het eerst het rapport toegestuurd over een dergelijke test (Kamerstukken 2008–2009, 31 700 VII, nr. 86).

De Kiesraad heeft mij op 24 maart 2011 bericht dat de programmatuur opnieuw door een onafhankelijke instantie is getoetst aan de hand van de door mij geformuleerde eisen en positief is beoordeeld. De reden voor de nieuwe toetsing is gelegen in de ingebruikname van een module voor de Eerste Kamerverkiezingen en een aantal wijzigingen, dat is aangebracht ten opzichte van de in 2009 geteste versie. De toetsing ziet op de onderdelen van de programmatuur die door gemeenten en het centraal stembureau (de Kiesraad) wordt gebruikt voor het invoeren van stemtotalen en het berekenen en vaststellen van de uitslag bij (deel)raadsverkiezingen, Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamerverkiezingen en de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De Kiesraad kondigt in zijn brief aan, eveneens conform mijn eisen, de broncode van de programmatuur, de rapporten en de functionele en technische specificaties openbaar te zullen maken op de website www.kiesraad.nl.

Bijgevoegd treft u het rapport van de onafhankelijke instantie, alsmede de brief van de Kiesraad waarmee het rapport aan mij is aangeboden1.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven