32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het regeerakkoord een voorstel is opgenomen voor de instelling van een infrastructuurautoriteit in de Randstad;

overwegende, dat er onduidelijkheid bestaat over de democratische controle op deze autoriteit, de financiering van dit orgaan, het takenpakket van de autoriteit en de effecten op de bestuurlijke drukte van het instellen van deze autoriteit;

verzoekt de regering op korte termijn met een nadere analyse te komen over de noodzaak van en voorstellen voor de invulling van een infrastructuurautoriteit in de Randstad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Naar boven