32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR);

  • Centrale Archief Selectiedienst (CAS);

  • Korps landelijke politiediensten (KLPD);

  • Logius;

  • P-Direkt;

  • Werkmaatschappij (WM);

  • 4FM;

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011
Departementale begrotingsstaat (VII) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Bedragen x € 1 000)
  

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

6 125 725

612 644

     
 

Beleidsartikelen

   

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

40 634

41 968

0

23

Veiligheidsregio's en Politie

5 467 291

5 159 841

400 750

25

Veiligheid en Bestuur

89 572

89 572

318

27

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

183 326

183 326

591

29

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

4 924

4 924

0

31

Bestuur en Democratie

113 239

82 446

194 715

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

77 823

77 823

0

35

Arbeidszaken overheid

56 462

56 462

820

37

Kwaliteit Rijksdienst

98 724

98 724

2 350

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

39

Algemeen

110 805

110 805

0

41

Nominaal en onvoorzien

19 834

19 834

0

43

VUT-fonds

200 000

200 000

13 100

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Bedragen x € 1 000)

Naam baten-lastendiensten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

89 649

89 649

0

Centraal Archief Selectiedienst

10 996

10 996

0

Korps Landelijke Politiediensten

583 194

583 194

0

Logius

75 378

75 378

0

P-Direkt

70 625

70 371

254

Werkmaatschappij

123 607

122 057

1 550

4FM

68 519

68 519

0

Totaal

1 021 968

1 020 164

1 804

Naam baten-lastendiensten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

1 900

0

Centraal Archief Selectiedienst

824

420

Korps Landelijke Politiediensten

87 563

37 100

Logius

978

400

P-Direkt

21 750

10 000

Werkmaatschappij

3 585

0

4FM

7 810

4 000

Totaal

124 410

51 920

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2011 (x € mln.)

 Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2011 (x 				  € mln.)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2011 (x € mln.)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2011 (x 				  € mln.)
Naar boven