32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2011

Hierbij bied ik u het jaarbericht 2010 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) aan1.

In 2010 heeft de Inspectie OOV een aantal grote onderzoeken afgerond, zoals de Staat van de rampenbestrijding, de stand van zaken van de samenwerkingsafspraken politie op met name het terrein van de ICT en het onderzoek naar de studiebelasting en de examenopdrachten binnen het politieonderwijs. Het jaarbericht bevat een totaaloverzicht van de onderzoeken en activiteiten die de Inspectie OOV in 2010 heeft uitgevoerd. Hiernaast geeft het jaarbericht de belangrijkste ontwikkelingen weer die in 2010 invloed hebben gehad op het toezicht van de Inspectie OOV.

De kern van het jaarbericht wordt gevormd door een beschrijving per toezichtveld (rampenbestrijding en crisisbeheersing, politie en politieonderwijs) van de rode draad die naar voren komt uit de onderzoeken van het afgelopen jaar en de jaren daarvoor. Daarmee wordt duidelijk welke knelpunten en risico’s aanwezig zijn en waar de verbetermogelijkheden en kansen liggen. Deze rode draad wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden, waarbij de nadruk ligt op onderzoeken uit 2010.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven