32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Dienst Justis, Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT (GDI) van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

  • 1. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister van Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

  • 2. Onze Minister van Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011
Departementale begrotingsstaat (VI) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Justitie
x € 1 000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

5 991 041

5 991 041

1 137 337

     
 

Totaal beleidsartikelen

5 752 596

5 752 596

1 135 264

     

11

Nederlandse rechtsorde

14 927

14 927

0

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 466 004

1 466 004

218 882

13

Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

2 890 781

2 890 781

914 428

14

Jeugd

452 497

452 497

1 487

15

Vreemdelingen

926 653

926 653

467

17

Internationale rechtsorde

1 734

1 734

0

     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

238 445

238 445

2 073

     

91

Algemeen

212 398

212 398

2 073

92

Nominaal en onvoorzien

23 066

23 066

0

93

Geheim

2 981

2 981

0

 

 

 

 

 

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Justitie
x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

354 005

354 005

0

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2 203 673

2 203 673

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

112 692

112 692

0

Nederlands Forensische Instituut (NFI)

72 889

72 889

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

32 156

32 156

0

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

33 915

33 915

0

Totaal

2 809 330

2 809 330

0

Naam baten-lastendienst 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

35 707

10 200

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

75 241

40 000

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

14 704

5 625

Nederlands Forensische Instituut (NFI)

9 498

4 643

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

5 378

4 132

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

4 568

2 800

Totaal

145 096

67 400

Begrotingsontvangsten 2011 (bedragen x € 1 000). Totaal € 1 137,3 miljoen

Begrotingsontvangsten 2011 (bedragen x € 1 000). Totaal 				  € 1 137,3 miljoen

Begrotingsuitgaven 2011 (bedragen x € 1 000). Totaal € 5 991,0 miljoen

Begrotingsuitgaven 2011 (bedragen x € 1 000). Totaal € 5 991,0 				  miljoen
Naar boven