32 486 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 27 oktober 2010

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

I. Algemeen

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzingen. De leden van de VVD-fractie erkennen de noodzaak tot het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In het kader van handhaving is deze bevoegdheid van belang om uitbuiting van de werknemer te constateren en te kunnen onderzoeken. En daar de bevoegdheid alleen gebruikt kan worden op basis van schriftelijke voorwaarden zien de leden van de VVD-fractie deze wetswijziging als een toevoeging op het instrumentarium voor de Arbeidsinspectie om verdachte werkgevers die onwelwillend zijn bij vordering tot inzage te dwingen de vatbare voorwerpen af te staan. De leden van deVVD-fractie staan positief tegenover de wetswijziging maar hebben wel aanleiding gezien tot het stellen van enkele nadere vragen, welke zijn weergegeven in dit verslag.

De leden van de PvdA-fractie zijn zeer verheugd met dit voorstel om de Arbeidsinspectie de bevoegdheid te geven om de administratie van een bedrijf in beslag te kunnen nemen; voor deze bevoegdheid hebben zij gestreden. De leden van de PvdA-fractie vinden deze bevoegdheid essentieel voor de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De leden van de SP fractie hebben met instemming kennisgenomen van het wetsvoorstel en hebben geen inhoudelijke vragen.

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en hebben hier enkele vragen over. Deze zijn opgenomen in dit verslag.

II. Specifiek

De leden van de VVD-fractie vragen de regering een toelichting te geven op de aanleiding voor de wetswijziging. Om hoeveel gevallen per jaar gaat het waarbij de werkgever niet wenst mee te werken aan de vordering tot inzage? Wat zijn doorgaans de redenen die door de betreffende werkgevers worden opgegeven om niet te voldoen aan de vordering tot inzage?

Kan de regering nader toelichten waar de vermoedens op zijn gebaseerd dat werkgevers na het weigeren van de vordering tot inzage de tijd nemen om de administratie aan te passen? Kan de voorliggende wetswijziging deze periode van aanpassing door de werkgever ondervangen? Kan de regering een schatting geven van hoeveel tijd er zal zitten tussen weigering vordering tot inzage en de daadwerkelijk inbeslagneming? Is dit voldoende om te ondervangen dat een werkgever achteraf wijzigingen aanbrengt in de administratie?

De leden van de VVD-fractie vragen de regering nader in te gaan op wat er wordt bedoeld met vatbare voorwerpen. Waar moet hierbij aan worden gedacht? Waarom is de formulering zo ruim? Betreft het hier alleen de loonadministratie? Worden zaken als mobiele telefoons, computers e.d. hier ook bij betrokken? Kan de regering voorbeelden geven van wat zij verstaat onder vatbare voorwerpen? Kan de regering een toelichting geven op hoe lang de in beslag genomen vatbare voorwerpen in het bezit van de Arbeidsinspectie mogen blijven? Is er een maximum termijn waar binnen de werkgever de vatbare voorwerpen terug kan verwachten?

Kan de regering nader ingaan hoe met de privacy van de werkgever zal worden omgegaan tijdens het onderzoek van de Arbeidsinspectie? Worden de vatbare voorwerpen alleen onderzocht op het omschreven doel ten behoeve van het onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de werkgever? Hoe zal er worden omgegaan wanneer er andere misstanden die buiten de kaders van het onderzoek liggen worden geconstateerd in de vatbare voorwerpen? Zal er dan worden overgegaan tot informatie-uitwisseling met andere instanties belast met controle zoals bijvoorbeeld de IWI en het SIOD?

Kan de regering toelichten wat zij bedoelt met de zinsnede «de bevoegdheid mag alleen worden gebruikt als dit redelijkerwijs voor de goede vervulling van de taak nodig is», zoals opgenomen in de memorie van toelichting? Wat betekent redelijkerwijs in deze? Hoe verhoudt de nieuwe bevoegdheid van inbeslagneming zich tot de andere bevoegdheden zoals vordering tot inzage? Wanneer zal er worden overgegaan tot gebruik van de zware bevoegdheid tot inbeslagneming? Welke voorwaarden worden gesteld aan de bevoegdheid inbeslagneming? Hoe beoordeelt de Arbeidsinspectie of zij voldoende grond heeft tot het uitvoeren van deze maatregel?

Kan de regering een toelichting geven op wanneer de assistentie van de politie noodzakelijk is voor de uitvoering van de bevoegdheid van de Arbeidsinspectie? In welke gevallen wordt de hulp ingeroepen?

Kan de regering nader ingaan op de mogelijkheden voor de werkgever om in beroep te gaan tegen de in beslagneming? Welke rechtsmiddelen kan de werkgever hanteren? Heeft het gebruik van deze rechtsmiddelen een opschortende werking ten aanzien van de inbeslagneming van de vatbare voorwerpen tot gevolg? Is de Arbeidsinspectie in voorkomende gevallen gehouden tot vergoeding van de schade die de werkgever stelt te hebben gelden als gevolg van de inbeslagneming? Zo ja, in welke gevallen?

Kan de regering nader ingaan of zij ook voornemens is de wetswijziging na verloop van tijd te evalueren? Zo ja, op welke termijn?

Kan de regering een nadere toelichting geven op wat de gewenste datum van inwerkingtreding is van deze wetswijziging?

Kan de regering toelichten hoe de nieuwe bevoegdheid zal bijdragen aan het tegengaan van uitbuiting van werknemers uit bijvoorbeeld Polen, Bulgarije en Roemenië? Kan het onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de in beslag genomen vatbare voorwerpen zekerheid bieden over het daadwerkelijke ontvangen bedrag door de werknemer want zoals bekend zijn er voorkomende gevallen waarbij bedragen worden ingehouden van het betaalde loon door de werkgevervoor onderdak, voedsel en opleidingen?

De leden van de D66-fractie vragen of de regering nader kan toelichten wanneer inbeslagneming redelijkerwijs niet nodig is. Hoe sterk moet de verdenking op een overtreding zijn voordat de arbeidsinspectie overgaat tot inbeslagneming? De leden zijn ook benieuwd of een werkgever aanspraak maakt op een schadevergoeding bij onjuist handelen door de arbeidsinspectie.

De leden van de D66-fractie constateren dat inbeslagname wordt toegepast op het moment dat de werkgever vrijwillige medewerking weigert en ook na vordering daartoe geen inzage geeft in de administratie. Zij zijn met het oog hierop benieuwd naar de tijdspanne waarin de arbeidsinspectie daadwerkelijk kan overgaan tot inbeslagname. Zij vragen of deze procedure mogelijkheden openlaat voor een werkgever om de administratie alsnog aan te passen.

De leden van de D66-fractie verzoeken de regering om een nadere toelichting op de term «voor inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen». Zij zijn benieuwd of hier ook computers, telefoons e.d. onder vallen.

De fungerend voorzitter van de commissie,

Van Gent

Adjunct-griffier van de commissie,

Santucci


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Gent, W. van (GL), Fng voorzitter, Hamer, M.I. (PvdA), Blok, S.A. (VVD), Aptroot, Ch.B. (VVD), Smeets, P.E. (PvdA), Hijum, Y.J. van (CDA), Koşer Kaya, F. (D66), Ulenbelt, P. (SP), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Koppejan, A.J. (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Spekman, J.L. (PvdA), Vermeij, R.A. (PvdA), Thieme, M.L. (PvdD), Fritsma, S.R. (PVV), Karabulut, S. (SP), Dijkstra, P.A. (D66), Dijkgraaf, E. (SGP), Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD), Azmani, M. (VVD), Jong, L.W.E. de (PVV) en Klaver, J.F. (GL).

Plv. leden: Voortman, L.G.J. (GL), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Vacature, (VVD), Burg, B.I. van der (VVD), Klijnsma, J. (PvdA), Smilde, M.C.A. (CDA), Ham, B. van der (D66), Kooiman, C.J.E. (SP), Vacature, (CU), Uitslag, A.S. (CDA), Toorenburg, M.M. van (CDA), Dille, W.R. (PVV), Çelik, M. (PvdA), Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Ouwehand, E. (PvdD), Gerbrands, K. (PVV), Irrgang, E. (SP), Verhoeven, K. (D66), Staaij, C.G. van der (SGP), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Venrooy-van Ark, T. (VVD), Klaveren, J.J. van (PVV) en Sap, J.C.M. (GL).

Naar boven