32 477 Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN KOOLMEES

Voorgesteld 28 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de markt- en overheidsbepalingen in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling twee jaar na invoering te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Koolmees

Naar boven