32 473 Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID LUCASSEN

Voorgesteld 2 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba sinds 10 oktober 2010 als openbaar lichaam deel uitmaken van Nederland;

overwegende, dat Nederlanders zich ook op deze eilanden vrij moeten kunnen vestigen;

constaterende, dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba middels huisvestingsverordeningen de vestiging van Nederlanders op de eilanden willen beperken;

verzoekt de regering het recht van vrije vestiging van Nederlanders op de BES-eilanden te waarborgen en de vaststelling en handhaving van huisvestingsverordeningen op de eilanden periodiek te toetsen op rechtmatigheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucassen

Naar boven