32 473 Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 17 januari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 9.2 worden na het negende lid twee leden toegevoegd, luidende:

  • 10. Een ieder die beroepshalve stoffen, preparaten of genetisch gemodificeerde organismen vervaardigt, invoert, toepast, bewerkt, verwerkt of aan een ander ter beschikking stelt, verstrekt desgevraagd aan Onze Minister gegevens over die stoffen, die preparaten of die organismen waarover hij beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

  • 11. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de in het tiende lid bedoelde gegevens.

Toelichting

Dit amendement regelt, analoog aan artikel 9.2.1.3 van de Wet milieubeheer, een informatieplicht ten aanzien van stoffen, preparaten en genetisch gemodificeerde organismen. In voorliggend wetsvoorstel is een algemene zorgplicht opgenomen en is de administratieplicht uit artikel 9.2.1.4 van de Wet milieubeheer overgenomen. De informatieplicht uit de Wet milieubeheer is echter niet overgenomen. Er is overigens in Nederland nog geen algemene maatregel van bestuur opgesteld conform artikel 9.2.1.3, tweede lid, van de Wet milieubeheer, maar de algemene informatieplicht uit het eerste lid van dit artikel geldt wel. Het is wenselijk dat parallel hieraan voor de BES-eilanden ook de informatieplicht expliciet wordt geregeld in voorliggend wetsvoorstel.

Ortega-Martijn

Naar boven