32 473 Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 14 januari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 8.6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

In artikel 11.16, onderdeel A, wordt aan artikel 2a een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een voorhangprocedure voor het Besluit risico’s zware ongevallen BES. Aangezien dit besluiteen vereenvoudigde vorm krijgt ten opzichte van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 dat in het Europese deel van Nederland geldt, en het gaat om grote risico’s voor het milieu en de externe veiligheid onder meer van de olieterminals op Bonaire en Sint-Eustatius ligt het voor de hand dat de Kamer wordt betrokken bij de keuzes voor aan te brengen vereenvoudigingen.

Ortega-Martijn

Naar boven