32 464 Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet)

Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 maart 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift komt te luiden:

Wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld).

B

De considerans komt te luiden:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wijze van verrekening van inkomsten in de Ziektewet te herzien en in de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen de mogelijkheid te introduceren van verlenging van de loondoorbetalingsperiode voor en van verhaal van ziekengeld op de werkgever van personen die aanspraak maken op ziekengeld op grond van de Ziektewet;.

C

Artikel I vervalt.

D

In artikel II, onderdeel Aa, wordt «38a, zevende lid» vervangen door: 38a, achtste lid.

E

In het in artikel II, onderdeel D, voorgestelde artikel 97 wordt «Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet» telkens vervangen door: Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld.

F

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel B vervalt.

2. In het in onderdeel G voorgestelde artikel 133c wordt in het opschrift en in onderdeel b «Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet» telkens vervangen door: Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld.

G

In artikel IV wordt «Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet» vervangen door: Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld.

H

In artikel VI wordt «Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet» vervangen door: Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld.

Toelichting

Het kabinet is van oordeel dat het niet verschuiven van de einddatum van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), na een periode waarover ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW) is genoten, bijdraagt aan verbetering van de prikkelwerking in de ZW. Daarmee wordt immers ongewenste stapeling van uitkeringen voorkomen. Nu het kabinet kennis heeft genomen van de aarzeling ten aanzien van deze maatregel bij verschillende fracties van de Tweede Kamer, ziet het kabinet echter in dat deze maatregel op dit moment niet op voldoende steun in de Tweede Kamer kan rekenen. Met deze nota van wijziging komt daarom het onderdeel van het wetsvoorstel dat betrekking heeft op de anticumulatie van de periode waarover ziekengeld is ontvangen met de duur van de WW-uitkering te vervallen. Hiermee wil het kabinet bevorderen dat de andere onderdelen van het wetsvoorstel voortvarend door het parlement behandeld kunnen worden.

Met het vervallen van het onderdeel van het wetsvoorstel dat betrekking heeft op de anticumulatie ZW en WW, ontstaat structureel een besparingsverlies van € 42 mln per jaar. Het structurele besparingsverlies kan gedekt worden door versterking langs andere weg van de activerende werking van de Ziektewet. Oplossingen voor het tijdelijke besparingsverlies dat met deze wijziging optreedt, zullen later dit jaar bezien worden in het kader van de budgettaire besluitvorming voor 2011 respectievelijk latere jaren.

De wijziging van artikel II, onderdeel Aa, van het wetsvoorstel is van technische aard.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Naar boven