32 435 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 oktober 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel VIII wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA

In artikel 47, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 6, vierde lid, van de Werkloosheidswet» vervangen door: artikel 6, vijfde lid, van de Werkloosheidswet.

2

In artikel XII, onderdeel B, wordt voor de daar opgenomen wijziging een «2» geplaatst en wordt een nieuw subonderdeel ingevoegd, luidende:

1. In onderdeel c vervalt: , het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

3

In artikel XVI wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 32b, eerste lid, wordt na «Wet financiering sociale verzekeringen,» ingevoegd: onderscheidenlijk, wanneer deze personen jonggehandicapten betreffen, het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 5:1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten,.

4

Aan artikel XVII, onderdeel I, wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

4. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. de subsidie, bedoeld in artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en de kosten in verband met de uitvoering van dat artikel.

5

Aan artikel XVIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 67, eerste lid, onderdeel c, wordt na «deze wet,» ingevoegd: de Wet investeren in jongeren,.

6

Na artikel XXI worden 6 artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIa WIJZIGING VAN DE PENSIOENWET

In artikel 65, eerste lid, van de Pensioenwet wordt «artikel 3:160» vervangen door: artikel 3:161.

ARTIKEL XXIb WIJZIGING VAN DE PENSIOENWET IN VERBAND MET DE INWERKINGTREDING VAN DE WET INTRODUCTIE PREMIEPENSIOENINSTELLINGEN

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 maart 2009 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (Kamerstukken 31 891) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel I, van die wet in werking is getreden of treedt, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j, van artikel 111, tweede lid, van de Pensioenwet door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

k. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL XXIc WIJZIGING VAN DE WET INTRODUCTIE PREMIEPENSIOENINSTELLINGEN

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 maart 2009 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (Kamerstukken 31 891) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel I, van die wet in werking treedt, vervalt artikel II, onderdeel J, van die wet.

ARTIKEL XXId WIJZIGING VAN DE WET VERPLICHTE BEROEPSPENSIOENREGELING

In artikel 77, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt «artikel 3:160» vervangen door: artikel 3:161.

ARTIKEL XXIe WIJZIGING VAN DE WET ARBEID VREEMDELINGEN

In artikel 21 van de Wet arbeid vreemdelingen wordt «een beschikking als bedoeld in artikel 19e, eerste lid» vervangen door: de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete.

ARTIKEL XXIf WIJZIGING VAN DE WET SOCIALE WERKVOORZIENING

In artikel 15, vijfde lid, van de Wet sociale werkvoorziening wordt «de Centrale organisatie werk en inkomen» vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Toelichting

Onderdeel 1

Bij de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 is artikel 6, vierde lid, van de Werkloosheidswet inzake het wachtgeld vernummerd tot artikel 6, vijfde lid. Verzuimd is deze vernummering door te voeren in artikel 47 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Deze omissie wordt hierbij hersteld.

Onderdelen 2 en 5

Artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wet investeren in jongeren (WIJ) en artikel 67, eerste lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand (WWB) worden zodanig aangepast dat de gegevensverstrekking door gemeenten aan andere gemeenten in alle gemeentelijke inkomensvoorzieningswetten op de zelfde wijze wordt geregeld. In de WWB ontbrak de vermelding van gegevens over de uitvoering van de WIJ. In de WIJ wordt ten onrechte nog melding gemaakt van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Het Bbz 2004 is inmiddels gebaseerd op artikel 78f van de WWB waardoor het Bbz 2004 niet meer apart vermeld hoeft te worden.

Onderdeel 3

Op grond van artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) subsidies verstrekken aan instellingen of organisaties met het oog op onderzoek naar en het bevorderen van maatregelen, die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid. In dit artikel is bepaald dat de subsidies ten laste komen van de fondsen als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wfsv. In artikel 115, onderdeel n, van de Wfsv is bepaald dat deze kosten ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Echter, onderzoekssubsidies met betrekking tot de preventie en re-integratie van jonggehandicapten waarop de Wet werk en arbeidsondersteuning (Wet Wajong) van toepassing is, dienen niet ten laste te komen van het Aof, maar moeten ten laste worden gebracht van het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 5:1 van de Wet Wajong. Dit is destijds ook onderkend (Kamerstukken II 2004/2005, 30 118, nr. 3, blz. 145), maar verzuimd is om dit expliciet in artikel 32b van de Wet SUWI tot uitdrukking te brengen. Deze omissie wordt hierbij hersteld.

Onderdeel 4

In verband met de wijziging van artikel 32b van de Wet SUWI (zie toelichting bij onderdeel 3) wordt expliciet aan artikel 5:3, eerste lid, van de Wet Wajong toegevoegd dat de subsidies, bedoeld in artikel 32b van de Wet SUWI die betrekking hebben op jonggehandicapten ten laste komen van het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten.

Onderdeel 6

Artikelen XXIa en XXId

De verwijzing in de Pensioenwet en in de Wet verplichte beroepspensioenregeling naar een artikel in de Wet op het financieel toezicht wordt aangepast aan de nummering van die wet.

Artikelen XXIb en XXIc

Met de Wet van 17 mei 2010 tot wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen (Stb. 204) is aan artikel 111, tweede lid, van de Pensioenwet een nieuw onderdeel j toegevoegd. In het wetsvoorstel Wet introductie premiepensioeninstellingen (Kamerstukken 31 891) wordt met artikel II, onderdeel J, eveneens een onderdeel j aan het tweede lid van artikel 111 van de Pensioenwet toegevoegd. Dit had echter onderdeel k moeten zijn. Bij aanvaarding en inwerkingtreding van genoemd wetsvoorstel zal artikel II, onderdeel J, niet in werking treden (artikel V van genoemd wetvoorstel laat een gefaseerde inwerkingtreding toe). Met het onderhavige artikel XXIb wordt er voor gezorgd dat hetgeen met artikel II, onderdeel J, van genoemd wetsvoorstel is beoogd op te nemen in artikel 111, tweede lid, van de Pensioenwet daadwerkelijk wordt gerealiseerd als nieuw onderdeel k. Artikel XXIc zorgt er vervolgens voor dat artikel II, onderdeel J, van het wetsvoorstel Wet introductie premiepensioeninstellingen (dat niet in werking zal treden) vervalt.

Artikel XXIe

Met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn de procedurele bepalingen over de bestuurlijke boete in de Wet arbeid vreemdelingen komen te vervallen. Deze zijn nu in Titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen. In artikel 21 van de Wet arbeid vreemdelingen, dat gaat over de bevoegde rechter voor beroepen tegen besluiten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, wordt nog verwezen naar de vervallen bepaling artikel 19e, eerste lid. Dit wordt vervangen door de algemene aanduiding van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete.

Artikel XXIf

Op 1 januari 2009 is de Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering in werking getreden (Stb. 2008, 600 en 601). Met deze wet zijn de Centrale organisatie werk en inkomen en het UWV samengevoegd tot één organisatie, die de naam UWV voert. Artikel 15, vijfde lid, van de Wet sociale werkvoorziening wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven