32 435 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

Nr. 4 NADER RAPPORT 1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 25 juni 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 27 mei 2010,

nr. 10.001432, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 9 juni 2010, nr. W12.10.0192/III, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen. De redactionele opmerkingen van de Raad van State zijn verwerkt en eveneens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele andere kleine verbeteringen van redactionele aard aan te brengen in het wetsvoorstel. Tot slot is in de memorie van toelichting de ontbrekende toelichting op artikel XVI, onderdeel D, opgenomen en is aan artikel XVII, onderdeel I, een derde wijzigingsopdracht toegevoegd.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven