32 421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 november 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel IV, onderdeel P, onder 2, wordt «91h» vervangen door: 91i.

2

In artikel V, onderdeel Q, wordt in de aanhef «91g» vervangen door «91h» en in het artikel «91h» vervangen door: 91i.

3

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel L wordt «artikel 29, tweede lid, onderdeel e of g, of artikel 29a, eerste, tweede of derde lid» telkens vervangen door: artikel 29, tweede lid, onderdeel e, artikel 29a, eerste lid, of artikel 29b.

b. In onderdeel S wordt «onderdelen K en L» vervangen door: onderdelen L en M.

4

Artikel XI, onderdeel C, vervalt.

Toelichting

In de onderdelen 1 en 3 wordt een aantal foutieve verwijzingen in het wetsvoorstel hersteld. In artikel V, onderdeel Q, van het wetsvoorstel was het ingevoegde artikel abusievelijk genummerd tot artikel 91h. Aangezien er al een artikel 91h in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is, wordt het artikel in onderdeel 2 vernummerd tot artikel 91i.

In artikel XI, onderdeel C, van het wetsvoorstel werd abusievelijk geregeld dat artikel 20 van de Algemene nabestaandenwet vervalt. In onderdeel 4 wordt deze omissie hersteld.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Naar boven