32 366 Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 10 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er nog altijd woningen met bestemming «recreatie» verkocht worden, als waren zij bestemd voor permanente bewoning;

constaterende, dat de nieuwe eigenaar een na oktober 2003 aangeschafte woning met bestemming «recreatie» niet permanent mag bewonen;

verzoekt de regering een voorstel uit te werken waarbij misleidende verkooptechnieken en advertenties actief bestreden kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van strafbaarstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Naar boven