32 303
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het pakket aan maatregelen in verband met de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de zekerstelling voor toekomstige generaties van een solide stelsel van collectieve voorzieningen, wenselijk is de jaarlijkse indexering uit te schakelen van de ondergrens van de schijf waarvoor het hoogste percentage van het eigenwoningforfait geldt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 10.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «het laatste bedrag van de eerste kolom, het laatste bedrag van de tweede kolom, de twee bedragen in de derde kolom en de eerste vijf percentages in de derde kolom» vervangen door: de eerste vijf percentages in de derde kolom en het eerstvermelde bedrag in de derde kolom.

2. In het eerste lid, derde volzin, wordt «het laatste bedrag van de eerste kolom, het laatste bedrag van de tweede kolom, de twee bedragen in de derde kolom en de eerste vier percentages in de derde kolom» vervangen door: de eerste vier percentages in de derde kolom en het eerstvermelde bedrag in de derde kolom.

3. In het eerste lid, vierde volzin, wordt «de bedragen in de tweede volzin» vervangen door: het als tweede vermelde bedrag in de tweede volzin.

4. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met negende lid tot tweede tot en met achtste lid.

5. In het vijfde lid (nieuw) wordt «het derde lid» vervangen door: het tweede lid.

6. In het zesde lid (nieuw) wordt «het derde lid» vervangen door: het tweede lid.

7. In het zevende lid (nieuw) wordt «het zesde lid» vervangen door: het vijfde lid.

8. In het achtste lid (nieuw) vervalt telkens «volgens het tweede lid berekende». Voorts wordt «het derde lid» telkens vervangen door «het tweede lid». Tot slot wordt «het zevende lid» vervangen door: het zesde lid.

B. In artikel 10.4, tweede lid, wordt «artikel 10.3, vierde en vijfde lid» vervangen door: artikel 10.3, derde en vierde lid.

C. In artikel 10.5, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

Naar boven