32 287 Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AZMANI EN VAN HIJUM

Ontvangen 6 oktober 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt, na onderdeel A, een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Aan artikel 9 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de weigeringsgronden als bedoeld in de onderdelen j en k. De voordracht voor een krachtens deze onderdelen vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

II

Artikel I, onderdeel C, artikel 12a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding 1. geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de intrekkingsgronden als bedoeld in de onderdelen a en b. De voordracht voor een krachtens deze onderdelen vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat het beleid omtrent de nieuwe weigerings- en intrekkingsgronden, welke in overleg met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontwikkeld zal worden, bij algemene maatregel van bestuur zal worden vastgesteld. De betreffende algemene maatregel van bestuur zal vervolgens een voorhangprocedure bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal doorlopen.

Azmani

Van Hijum

Naar boven