32 238
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de hoogten van bestuurlijke boetes

nr. 4
NADER RAPPORT1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 24 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 22 oktober 2009, nr. 09.002980, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 28 oktober 2009, nr. W11.09.0416/IV, bied ik U hierbij aan.

Het ontwerp geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Aan de redactionele kanttekeningen van de Raad is gevolg gegeven.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om, naar aanleiding van de redactionele kanttekeningen van de Raad van State, ook artikel 51 van de Meststoffenwet en artikel 1a van de Wet op de economische delicten aan te passen aan de wijzigingen van de artikelen 9 en 13 in het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnorm)2, waarvan de inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2010. Dat wetsvoorstel voegt aan artikel 9 een derde lid toe, dat ook in aanmerking komt voor handhaving door middel van de bestuurlijke boete, en vernummert het derde lid van artikel 13. Derhalve wordt in artikel 51 Meststoffenwet en artikel 1a Wet op de economische delicten ook een verwijzing naar artikel 9, derde lid, van de Meststoffenwet opgenomen en wordt de verwijzing naar artikel 13, derde lid, aangepast.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Kamerstukken 31 945.

Naar boven