32 194 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROON TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 20 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om uiterlijk 18 juni 2010 een brief aan de Kamer te zenden, waarin de mogelijkheden en belemmeringen worden geschetst om conservatoire beslaglegging ten dienste van slachtoffers van misdrijven uit te breiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Naar boven