32 194 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID HEERTS C.S.

Voorgesteld 15 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat wederrechtelijk verkregen voordeel eenvoudig weggesluisd kan worden en daardoor niet door middel van een boete of ontnemingsmaatregel gevorderd kan worden;

van mening, dat elke euro die via illegale weg is verkregen niet de verdachte ten voordeel mag dienen;

concluderende, dat nog te weinig wederrechtelijk verkregen vermogen wordt gevorderd;

roept de regering op te komen met voorstellen die ertoe bijdragen dat op opgelegde borgsommen na betaling eenvoudig conservatoir beslag gelegd kan worden ten behoeve van een nog op te leggen boete of ontnemingsmaatregel en/of schadevergoedingsmaatregel aan het slachtoffer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerts

Teeven

Van Haersma Buma

Naar boven