32 194 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID HEERTS C.S.

Voorgesteld 15 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er verschillende trajecten mogelijk zijn om wederrechtelijk verkregen vermogen af te romen dan wel te ontnemen;

constaterende, dat niet duidelijk is hoeveel geld wordt afgeroomd via het fiscale traject of de verbeurdverklaring;

van mening, dat deze gegevens van belang zijn om te komen tot een succesvolle en effectieve manier in de aanpak van het wederrechtelijk verkregen vermogen;

verzoekt de regering te onderzoeken hoeveel geld de fiscus weet af te romen van vermogen dat als wederrechtelijk verkregen gezien kan worden en dit onderzoek aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerts

Teeven

Van Haersma Buma

Naar boven