32 129
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.

Ontvangen 2 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da. Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: Indien aan de belastingplichtige ook voor privé-doeleinden een auto ter beschikking staat, wordt op jaarbasis ten minste:

a. 25% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen indien de auto niet meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen;

b. 35% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen indien de auto meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.

2. In het achtste lid wordt «vijfentwintig jaar» vervangen door: vijftien jaar.

II

In artikel III wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea. Artikel 13bis wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: Indien ook voor privé-doeleinden een auto ter beschikking is gesteld, wordt het voordeel op kalenderjaarbasis gesteld op ten minste:

a. 25% van de waarde van de auto indien de auto niet meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen;

b. 35% van de waarde van de auto indien de auto meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.

2. In het achtste lid wordt «vijfentwintig jaar» vervangen door: vijftien jaar.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2010 wordt op grond van het amendement Cramer c.s. op het Belastingplan 2009 de grondslag voor de bijtelling en onttrekking voor auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar, maar niet meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief BPM in plaats van de waarde in het economische verkeer van de auto. Met het onderhavige amendement wordt geregeld dat de grondslag voor deze groep auto’s de waarde in het economische verkeer van de auto blijft. Daarmee wordt het eerste gedeelte van voornoemd amendement teruggedraaid.

De budgettaire derving van deze maatregel bedraagt € 21 miljoen. Deze derving wordt deels gedekt door het bijtellings- en onttrekkingspercentage voor auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen te verhogen. Het restant wordt gedekt uit de opbrengst van het tweede gedeelte van het amendement Cramer c.s. op het Belastingplan 2009 dat betrekking had op een wijziging in de motorrijtuigenbelasting voor voertuigen ouder dan 25 jaar.

De bijtelling en onttrekking voor auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, gaat omhoog van ten minste 25% naar ten minste 35% van de waarde van de auto. Dit levert € 2,7 miljoen op. De verlagingen van de bijtelling en onttrekking met 5% van de waarde van de auto voor zuinige auto’s van de zaak en met 11% van de waarde van de auto voor zeer zuinige auto’s van de zaak, blijven van toepassing op auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Dit geldt ook voor de tijdelijke extra verlaging van de bijtelling en onttrekking voor nulemissieauto’s.

Cramer

Tang

Sap

Naar boven