32 028 (R 1889)
Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283)

nr. 4
NADER RAPPORT1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 6 juli 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Justitie.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 3 juni 2009, no. 09.001476, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde verdrag rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 10 juni 2009, nr. W03.09.0172/II/K, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Raad van State van het Koninkrijk geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De redactionele kanttekening is overgenomen.2 Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de toelichting op een punt te actualiseren.

Ik moge U, mede namens de Minister van Justitie, verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van rijkswet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba te zenden.

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

De redactionele kanttekening luidt: In de toelichting, paragraaf «Koninkrijkspositie», tweede alinea, derde volzin, de term «Antillianen» vermijden omdat deze onduidelijk is en in plaats daarvan uiteenzetten dat gedoeld wordt op personen die gerechtigd zijn tot een pensioen of uitkering uit de Nederlandse Antillen.

Naar boven